Božićni sajam pazinske knjige||LA FIERA NATALIZIA DEL LIBRO DI PISINO

15.12.2014.

[lang_hr]I ove će godi­ne Grad Pazin u surad­nji s Pučkim otvo­re­nim uči­li­štem u Pazinu i dru­gim pazin­skim izda­va­či­ma po jubi­lar­ni peti put orga­ni­zi­ra­ti izlož­be­no-pro­daj­ni „Božićni sajam pazin­ske knji­ge“- sajam knji­ga pazin­skih nak­lad­ni­ka i auto­ra. Sajam će bit odr­žan u čet­vr­tak, 18. pro­sin­ca od 10 do 17 sati u holu Spomen doma.

Na ovoj sad već tra­di­ci­onal­noj mani­fes­ta­ci­ji pazin­ski izda­va­či ima­ju pri­li­ku gra­đa­ni­ma Pazina i široj čita­telj­skoj publi­ci pred­sta­vi­ti i ponu­di­ti na pro­da­ju, po pro­mo­tiv­nim cije­na­ma, novi­ja izda­nja svo­jih knji­ga, kojih ove godi­ne ne nedos­ta­je, ali i ona nešto sta­ri­ja koja svo­jim sadr­ža­jem zas­lu­žu­ju da sa poli­ca skla­di­šta dos­pi­ju u ruke zain­te­re­si­ra­nih čitatelja.[/lang_hr]

[lang_it]Pure ques­t’an­no la Città di Pisino in col­la­bo­ra­zi­one con l’Università popo­la­re aper­ta e altri edi­to­ri di Pisino orga­ni­zza­no la quin­ta “Fiera nata­li­zia del libro di Pisino” (“Božićni sajam pazin­ske knji­ge”), che si ter­rà il 18 dicem­bre, dal­le ore 10 alle 17, nel­la hall del­la Casa del­le rimembranze.

Lo sco­po di ques­ta mani­fes­ta­zi­one ormai tra­di­zi­ona­le è la pre­sen­ta­zi­one, la pro­mo­zi­one e la ven­di­ta a pre­zzi conve­ni­en­ti del­le ope­re pub­bli­ca­te dagli edi­to­ri del capo­lu­ogo Istriano. I let­to­ri avran­no così l’opportunità di ave­re tra le mani le pub­bli­ca­zi­oni recen­ti, che ques­t’an­no non man­ca­no, come pure le edi­zi­oni passa­te che meri­ta­no di esse­re let­te. [/lang_it]

url

[lang_hr]Vrijedi se pod­sje­ti­ti na same počet­ke saj­ma. Povod prvom u nizu, odr­ža­nom u pro­sin­cu 2010. godi­ne, bilo je pri­ma­nje Grada Pazima u Međunarodnu orga­ni­za­ci­ju gra­do­va knji­ga (International Organisation of Booktowns), koja okup­lja dva­de­se­tak manjih gra­do­va širom svi­je­ta, čija ponu­da antik­var­ne pro­da­je knji­ga te godiš­njih fes­ti­va­la i dru­gih knji­žev­nih sadr­ža­ja priv­la­či broj­ne lju­bi­te­lje knji­ga s raz­nih stra­na svi­je­ta. Iduće godi­ne sajam je odr­žan nedu­go nakon usva­ja­nja kul­tur­ne stra­te­gi­je kojom se Pazin odre­dio kao grad knji­žev­nos­ti. U 2012. godi­ni, sajam je posve­ćen istar­skom pro­s­vje­ti­te­lju, bisku­pu Jurju Dobrili, povo­dom 200-te godiš­nji­ce nje­go­va rođe­nja, dok smo proš­lo­go­diš­njim Sajmom obi­lje­ži­li 1030-tu godiš­nji­cu prvog spo­mi­nja­nja Pazina u pisa­nim dokumentima.

Ovogodišnji sajam bit će jed­no od uvod­nih doga­đa­nja Veselog pro­sin­ca, mani­fes­ta­ci­je koja uz orga­ni­za­ci­ju Božićnog saj­ma okup­lja i pro­mo­vi­ra osta­le božić­no-novo­go­diš­nje pro­gra­me koji se u Pazinu odvi­ja­ju u dru­goj polo­vi­ci mje­se­ca pro­sin­ca. I ovo­go­diš­njim Sajmom, želja je što pot­pu­ni­je pred­sta­vi­ti naj­no­vi­ju pro­duk­ci­ju knji­ga pazin­skih auto­ra i izda­va­ča, kao i knji­ga koje su tema­ti­kom veza­ne za naš grad.

Ove godi­ne pro­gram uz sve­ča­no otvo­re­nje pri­pre­ma­ju uče­ni­ci Pazinskog kole­gi­ja, a pro­gram saj­ma obo­ga­tit će i sami izda­va­či krat­kim pro­mo­ci­ja­ma svo­jih novih izda­nja. Popodnevni pro­gram zapo­če­ti će nas­tu­pom malih ple­sa­či­ca Baletnog i ples­nog stu­di­ja Spomen doma.[/lang_hr]

Izvor

Slika