E‑prijavnice su korak naprijed, no nužna su daljnja poboljšanja

08.12.2014.

[lang_hr]O pred­nos­ti­ma i ponaj­vi­še nedos­ta­ci­ma novo­uve­de­ne elek­tro­nič­ke pri­ja­ve na natje­čaj za jav­ne potre­be u kul­tu­ri Grada Pule, ras­prav­lja­lo se u sri­je­du na okru­glom sto­lu u Dnevnom borav­ku Rojca. Diskusija je orga­ni­zi­ra­na kao dio pro­jek­ta “SURadnjom i zna­njem za zajed­nič­ko dobro” kojeg pro­vo­di devet čla­ni­ca udru­ga Saveza udru­ga Rojca, od kojih je dio i sudje­lo­vao u raspravi.[/lang_hr]

IMG_3552 (1)fgg (600x400)

[lang_hr]Na samom počet­ku nagla­še­no je da Kulturnom stra­te­gi­jom gra­da Pule za raz­dob­lje 2014. – 2020. i Operativnim pla­nom za 2014. godi­nu, pre­dvi­đe­no pobolj­ša­nje i redi­zajn sus­ta­va pri­ja­ve na natje­čaj za jav­ne potre­be u kul­tu­ri na grad­skoj razi­ni. Redizajn nave­de­nog natje­ča­ja Grad je dje­lo­mič­no spro­veo uvo­đe­njem sus­ta­va e‑prijave te ga je pri­mi­je­nio pri pos­ljed­njem natje­ča­ju u ruj­nu, no pri­ja­vi­te­lji su zabi­lje­ži­li odre­đe­ne nelogičnosti.[/lang_hr]

[lang_hr]Koordinatorica Saveza udru­ga Rojca, Irena Boljunčić Gracin, istak­nu­la je da su jav­ni pozi­vi vrlo štu­ri. “Vrlo krat­ko je nave­de­no tek da se objav­lju­je poziv i da se pozi­va­ju udru­ge u kul­tu­ri da pri­ja­ve svo­je pro­jek­t­ne pro­gra­me” pojas­ni­la je te doda­la da je naj­ve­ći ovo­go­diš­nji pro­blem što u pozi­vu nije bilo naz­na­če­no koja se doku­men­ta­ci­ja tre­ba nak­nad­no dos­ta­vi­ti jer je to naro­či­to pro­ble­ma­tič­no za one koji pos­ljed­nji dan ispu­nja­va­ju pri­jav­ni­cu. Predsjednik udru­ge Metamedij, Marino Jurcan poz­dra­vio je nas­to­ja­nja Grada da se una­pri­je­di sus­tav pri­ja­va, no kao pro­ble­me detek­ti­rao je nemo­guć­nost spre­ma­nja pri­ja­ve tokom pri­jav­lji­va­nja, sla­ba vid­lji­vost ogled­nog pri­mjer­ka, ali i potre­ba defi­ni­ra­nja odre­đe­nih ter­mi­na u pri­jav­ni­ci (poput raz­li­ke part­ne­ra i surad­ni­ka), te odje­li­ti dio gdje zavr­ša­va dio ispu­nja­va­nja pri­jav­ni­ce o orga­ni­za­ci­ji i zapo­či­nje dio o pro­jek­tu. Ograničen broj reda­ka kod upi­si­va­nja pla­ni­ra­nih izda­ta­ka zamjer­ka je teh­nič­ke pri­ro­de koju je izdvo­ji­la Kristina Nefat, pred­sjed­ni­ca udru­ge Tofa.[/lang_hr]

[lang_hr]Kroz disku­si­ju je kao pro­blem izdvo­jen i dio gdje se oda­bi­re pla­ni­ra­na dulji­na pro­jek­ta. Naime, otvo­re­na je moguć­nost oda­bi­ra tro­go­diš­njeg pla­na i pro­gra­ma bez dodat­nog objaš­nje­nja što zna­či oda­bir te opci­je. “Ako net­ko oda­be­re tro­go­diš­nji pro­gram ula­zi li po defol­tu u tro­go­diš­nji pro­gram, što je s onim pro­gra­mom koji ne dobi­je tro­go­diš­nju pot­po­ru” pro­pi­ta­la je Nefat. Kao nepoz­na­ni­ca izdvo­je­ni su i dje­lo­kru­zi Kulturnog vijeća.[/lang_hr]

IMG_3539 (1)hhh (600x400)

[lang_hr]Pročelnica za kul­tu­ru Grada Pule, Jasmina Nina Kamber razjas­ni­la je sve nejas­no­će pri­sut­ni­ma, no sudi­oni­ci ras­pra­ve zaklju­či­li su i neko­li­ko puta nagla­si­li da je pri­je­ko potre­ban vodič u kojem bi bio objaš­njen cije­li pos­tu­pak pri­ja­ve, kri­te­ri­ji ocje­nji­va­nja, obras­ci, gdje bi bila nave­de­na sva potreb­na doku­men­ta­ci­ja, način pre­da­je te rok i sadr­žaj same doku­men­ta­ci­je kako bi svi­ma bile razjaš­nje­ne bilo kak­ve dvoj­be pri­li­kom pri­jav­lji­va­nja projekata.[/lang_hr]

[lang_hr]Pročelnica je istak­nu­la da sve to već sadr­ži ova vrlo jed­nos­tav­na pri­jav­ni­ca koja je pri­je izra­de tes­ti­ra­na na 20 poten­ci­jal­nih koris­ni­ka. “U tes­ti­ra­nje su bili uklju­če­ni skroz infor­ma­tič­ki nepi­sme­ni lju­di. Sudjelovali su pred­stav­ni­ci udru­ga civil­nog druš­tva, kul­tu­re, mla­di…” pojas­ni­la je pro­čel­ni­ca i doda­la da se ispos­ta­vi­lo da je sama pri­jav­ni­ca vrlo pre­gled­na i vrlo jed­nos­tav­na. “Kad bismo vam pisa­li vodič za ispu­nja­va­nje ove pri­jav­ni­ce bilo bi to uvred­lji­vo” kaza­la je. Dodala je i da je pri­jav­ni­ca reali­zi­ra­na s budže­tom od sve­ga 2.000 kuna, a na njoj su volon­ter­ski radi­li ona i jedan gos­po­din iz Rojca te da su se tru­di­li uči­ni­ti ju što boljom u danim uvje­ti­ma. Za raz­li­ku od pri­jav­ni­ce Grada Pule, pri­jav­ni­ca na razi­ni Županije rađe­na je s budže­tom od 40.000 kuna.[/lang_hr]

[lang_hr]Kao pri­mjer dobre prak­se, tokom ras­pra­ve je izdvo­jen način pri­ja­ve pro­je­ka­ta pri Zakladi Kultura nova. Voditeljica pro­gra­ma podr­ške Zaklade, Danijela Šavrljuga Todorović govo­ri­la je o sad već tre­ćoj godi­ni cik­lu­sa pro­gra­ma podr­ške te o stal­nom usa­vr­ša­va­nju sus­ta­va pri­ja­va kroz auto­eva­lu­aci­je i otvo­re­na savje­to­va­nja sa zain­te­re­si­ra­nom jav­noš­ću. Kao naj­sve­obu­hvat­ni­ji doku­ment nji­ho­vog pro­gra­ma podr­ške izdvo­ji­la je upra­vo vodič za pri­ja­vu. “U vodi­ču za pri­ja­vu opi­san je cije­li pro­ces pri­ja­ve od počet­ka do kra­ja, a sadr­ži 60-ak stra­ni­ca. Prije ras­pi­si­va­nja jav­nih pozi­va, vodič za pri­ja­vu zajed­no s Pravilnikom o uvje­ti­ma i pos­tup­ku za dodje­lu sred­sta­va te Pravilnikom o pos­tup­ku, pra­će­nju i izvje­šta­va­nju, objav­lju­ju se na stra­ni­ci Zaklade” kaza­la je Šavrljuga Todorović.[/lang_hr]

[lang_hr]Pročelnica je nagla­si­la da nema smis­la uspo­re­đi­va­ti način funk­ci­oni­ra­nja regi­onal­ne, lokal­ne samo­upra­ve i nači­ne na koji dono­se pro­gra­me jav­nih potre­ba te one Zaklade Kultura nova. “Mi smo pri­si­lje­ni dje­lo­va­ti na teme­lju zako­na. Taj pra­vil­nik je done­sen na teme­lju zako­na o finan­ci­ra­nju jav­nih potre­ba iz vre­me­na Tuđmana. Od tada se samo jed­na stvar mije­nja­la i pra­vil­ni­ke mora­mo dono­si­ti na teme­lju tog zas­ta­rje­log zako­na” pojas­ni­la je.[/lang_hr]

[lang_hr]Šavrljuga Todorović se s tak­vom izja­vom nije slo­ži­la. “Ovakve upu­te za pri­ja­vi­te­lje nikak­vim zako­nom nisu ogra­ni­če­ne. Čak ih je Ministarstvo kul­tu­re poče­lo koris­ti­ti. To je doku­ment u koje­mu je pro­pi­sa­no tko se može javi­ti, for­mal­ni uvje­ti pri­ja­ve, način pri­ja­ve, kako se pod­no­si, koja doku­men­ta­ci­ja je potreb­na, pojaš­nje­ni kri­te­ri­ji ocje­nji­va­nja i ne pos­to­ji zakon koji to ogra­ni­ča­va” poen­ti­ra­la je. Pročelnica je istak­nu­la da sve to u ovom slu­ča­ju sadr­ži poziv. “Mi ne može­mo radi­ti vodič, nego mora­mo radi­ti poziv teme­ljem pra­vil­ni­ka o utvr­đi­va­nju pro­gra­ma” objas­ni­la je.[/lang_hr]

[lang_hr]Pročelnica i pred­stav­ni­ci udru­ga Saveza udru­ga Rojca ust­vr­di­li su se da je potreb­na veća uklju­če­nost zain­te­re­si­ra­nih stra­na jer su na slič­nim doga­đa­ji­ma pri­sut­ni mahom isti lju­di te da ovak­ve, iako koris­ne ras­pra­ve čes­to ne polu­če oče­ki­va­ni rezultat.[/lang_hr]

[lang_hr]Sljedeći okru­gli stol oče­ku­je se u prvoj polo­vi­ci slje­de­će godi­ne, a na nje­mu će se ras­prav­lja­ti o kri­te­ri­ji­ma ocje­nji­va­nja pri­ja­va pri Kulturnom vije­ću Grada Pule.[/lang_hr]

[lang_hr]Tekst Sanja ČERLENICA[/lang_hr]

[lang_hr]Foto Edna JURCAN[/lang_hr]