Josip Pino Ivančić u Pulskoj filmskoj tvornici

01.12.2014.

[lang_hr]Filmovima nas­ta­lih u sklo­pu rezi­den­ci­jal­nog pro­gra­ma “Spajalica” riječ­kog Muzeja moder­ne i suvre­me­ne umjet­nos­ti koji tema­ti­zi­ra­ju beskuć­niš­tvo proš­log se tjed­na u sklo­pu Klubodroma Pulske film­ske tvor­ni­ce pred­sta­vio pul­ski per­for­mer, likov­ni umjet­nik i glaz­be­nik Josip Pino Ivančić. Na pro­gra­mu su bili krat­ko­me­traž­ni fil­mo­vi “Bez-dom-mi/Stereotips” i “PSS ss sss t” te dugo­me­traž­ni “Bez-dom-ni”.[/lang_hr]

[lang_hr]Kratkometražni fil­mo­vi “Bez-dom-mi/Stereotips” i “PSS ss sss t” (sni­ma­telj Rino Efendić) u sušti­ni su jedan te isti film uz par sit­nih pre­ina­ka, a Ivančić je pri­je pro­jek­ci­je fil­mo­va kazao da je s ovim eks­pe­ri­men­tom htio doka­za­ti da se u dome­ni fil­ma uz hra­brost i domiš­lja­tost mogu polu­či­ti raz­li­či­ti rezul­ta­ti koris­te­ći vir­tu­al­no iste materijale.[/lang_hr]

DSC_0096 (600x402)

[lang_hr]U prvom fil­mu vidi­mo Ivančića kako “simu­li­ra” deta­lje iz živo­ta riječ­kih beskuć­ni­ka koji mu je pos­lu­žio kao svo­je­vr­s­ni video auto­por­tret, dok u dru­gom fil­mu vidi­mo goto­vo iste kadro­ve no sada u crno-bije­loj teh­ni­ci i bez tona. Film “PSS sss sss t” bio je uvr­šten u natje­ca­telj­ski pro­gram 8. Festivala nije­mog fil­ma PSSST!, a na pul­skom pred­stav­lja­nju u PFT‑u za kla­vir­sku prat­nju se pobri­nu­la Anica Franjul.[/lang_hr]

[lang_hr]Dugometražni film “Bez-dom-ni” kom­bi­na­ci­ja je eks­pe­ri­men­tal­nog i doku­men­tar­nog fil­ma u kojem Ivančić inter­v­ju­ira beskuć­ni­ke uz pomoć “insi­de­ra” Kreše Kovačičeka. Vizualni dio fil­ma kolaž je sni­ma­ka oro­nu­lih riječ­kih fasa­da, zgra­da i kuća koji se ponav­lja­ju neko­li­ko puta i koji ska­ču s crno-bije­le teh­ni­ke na sce­ne u boji. Dio publi­ke je u disku­si­ji koja je sli­je­di­la nakon pro­jek­ci­je Ivančiću zamje­rio mono­to­no ponav­lja­nje kadro­va kao i činje­ni­cu da nije sni­mao lica beskuć­ni­ka. Što se mono­to­nos­ti snim­ke tiče Ivančić je napo­me­nuo da je kod gle­da­te­lja htio stvo­ri­ti nela­go­du dok je za manjak lica beskuć­ni­ka kazao da su nje­go­vi sugo­vor­ni­ci pris­ta­li samo na audio snimke.[/lang_hr]

DSC_0084 (600x402)

[lang_hr]Film “Bez-dom-ni” kon­ku­ri­rao je i za nagra­de 46. revi­je hrvat­skog film­skog stva­ra­laš­tva koja je ove godi­ne odr­ža­na u Vukovaru. Svi pri­ka­za­ni fil­mo­vi nas­ta­li su uz teh­nič­ku podr­šku Pulske film­ske tvornice.[/lang_hr]

[lang_hr]Tekst Boris VINCEK[/lang_hr]