Korado Korlević o “potrazi za inteligentim životom” u Premanturi||KORADO KORLEVIĆ SU „LA RICERCA DELLA VITA INTELLIGENTE“ A PROMONTORE

02.12.2014.

[lang_hr]Udruga u kul­tu­ri Fenoliga JU Kamenjak orga­ni­zi­ra­ju pre­da­va­nje “Potraga za inte­li­gent­nim živo­tom” kojeg će vodi­ti Korado Korlević. Predavanje će biti odr­ža­no 4. pro­sin­ca s počet­kom u 18 i 30 sati u Premanturi – “Škola” na pla­ci. Ulaz je slobodan.

O pre­da­va­nju: „Projekt SETI – potra­ga za inte­li­gent­nim životom”

Astronomski ins­tru­men­ti se razvi­ja­ju, astro­nom­ska i biolo­ška istra­ži­va­nja nam uka­zu­ju na moguć­nost da je život u sve­mi­ru sve­pri­su­tan. Broj mogu­ćih svje­to­va na koji­ma se danas sma­tra da je moguć život naras­tao je, na, dese­ti­ne loka­ci­ja. Otkriveno je neko­li­ko tisu­ća pla­ne­ta oko dru­gih zvi­jez­da, oče­ku­je se otkri­va­nje još nekih 100.000 pla­ne­ta u nared­nih deset godina.

Ima i mnoš­tvo filo­zof­skih pita­nja, od kojih su neka: “Što je s inte­li­gent­nim živo­tom u Svemiru? Što je uop­će inte­li­gen­ci­ja? Postoji li i kolek­tiv­na inteligencija?
Tehnologija i astro­fi­zi­ka su odgo­vo­ri­le sa seri­jom teh­no­lo­ških pro­gra­ma potra­ge: SETI, OZMA, Optical SETI, Phoenix, ArheoSETI, ..

Predavanje “Projekt SETI – potra­ga za inte­li­gent­nim živo­tom”, pri­ča je o tome, o ide­ji, o potra­zi, o rezul­ta­ti­ma, nji­ho­vim impli­ka­ci­ja­ma i ono­me što nas sada čeka.

O pre­da­va­ču:

Korado Korlević je pre­ma poda­ci­ma na stra­ni­ci Minor Planet Discoverers, 11. naj­pro­duk­tiv­ni­ji tra­gač za aste­ro­idi­ma svih vre­me­na. U peri­odu od 1996. do 2001. otkrio ih je 947, te bio suot­kri­vač kod još 110 asteroida.

Tri su kome­ta otkri­ve­na iz Višnjana, a dva su auto­mat­ski dobi­la pre­zi­me­na otkrivača;

Korlević je rođen u Poreču 1958. godi­ne. Osnovnu je ško­lu zavr­šio u Višnjanu, gim­na­zi­ju u Puli te peda­go­ški fakul­tet u Rijeci. Već se godi­na­ma bavi malim tije­li­ma Sunčeva sus­ta­va i edu­ka­ci­jom mla­de­ži. Krajem osam­de­se­tih godi­na inten­ziv­no se bavi pro­ble­ma­ti­kom moti­va­ci­je nada­re­ne dje­ce, te se aktiv­no uklju­ču­je u neko­li­ko tak­vih naci­onal­nih pro­je­ka­ta. Jedan je od osni­va­ča “Višnjanske ško­le astro­no­mi­je”. Krajem 1989. godi­ne sudje­lu­je u među­na­rod­nom natje­ča­ju za pro­jek­te “1st International Tunguska Expedition”, a nakon toga i na prvoj eks­pe­di­ci­ji u Sibir, s koje dono­si prve uzor­ke smo­le. Uzorci su ana­li­zi­ra­ni na Univerzitetu u Bologni, sto  je rezul­ti­ra­lo s neko­li­ko čla­na­ka i poseb­nim anga­žma­nom tog uni­ver­zi­te­ta i tamoš­njeg tima na tom istra­ži­va­nju u nared­nim godi­na­ma. Potaknut pro­ble­ma­ti­kom sra­zo­va Zemlje s aste­ro­idi­ma i kome­ti­ma poti­če te aktiv­nos­ti pri Zvjezdarnici Višnjan što rezul­ti­ra i prvim otkri­ći­ma aste­ro­ida i kome­ta s podru­čja R. Hrvatske. Urednik je lis­ta “Nebeske kri­jes­ni­ce”  i recen­zent astro­nom­skih čla­na­ka s podru­čja impak­ta. Trenutno se bavi: astro­nom­skom edu­ka­ci­jom, pro­mi­ca­njem astro­no­mi­je i zna­nos­ti kroz znans­tve­no popu­lar­na pre­da­va­nja, astro­nom­skim ins­tru­men­ti­ma, mete­ori­ma, mikro­me­te­ori­ti­ma,  opti­mi­za­ci­jom astro­me­tri­je aste­ro­ida i kome­ta, razvo­jem meto­da kre­ativ­nog miš­lje­nja , ento­mo­lo­gi­jom, sli­ka­njem i kamenoklesarstvom.

Član je slje­de­ćih znans­tve­nih, znans­tve­no pro­midž­be­nih udruga:
International Meteor Organization
The Planetary Society
Spaceguard Foundation
Astronomical Society of the Pacific
National Geographic Society
Hrvatsko ento­mo­lo­sko drustvo

Počasni je član: Associazzione Friulana di Astronomia e Meteorologia[/lang_hr]

[lang_it]L’Assocciazione nel­la cul­tu­ra Fenoliga e l’IP Kamenjak orga­ni­zza­no la rela­zi­one “La ricer­ca del­la vita intel­li­gen­te” (tito­lo ori­gi­na­le: “Potraga za inte­li­gent­nim živo­tom”) di Korado Korlević. L’evento si ter­rà il 4 dicem­bre con ini­zio alle ore 18:30 a Promontore – “La Scuola” in piazza. L’ingresso è gratuito.

La des­cri­zi­one del­la rela­zi­one è dis­po­ni­bi­le in lin­gua cro­ata. [/lang_it]

kk

Izvor

Slika[/lang_hr]