Predstavljanje zbirke pjesama Nade Galant||LA PRESENTAZIONE DELLA RACCOLTA DI POESIE DI NADA GALANT

18.12.2014.

[lang_hr]Pjesnička zbir­ka Nade Galant “Koluori, žuh­ko” bit će pred­stav­lje­na 19. pro­sin­ca u 19 sati u Čakavskoj kući u Žminju. Tom će pri­li­kom biti i otvo­re­na izlož­ba sli­ka Vinka Šaine iz cik­lu­sa Slike pej­za­ža – dis­tor­zi­ja tektonike.

U ovoj poet­sko-likov­noj veče­ri sudje­lo­vat će dr.sc. Boris Domagoj Biletić, Miranda Damijanić Roce, prof., David Ivić, sli­kar Vinko Šaina, dr.sc. Berislav Valušek, povjes­ni­čar umjet­nos­ti i čla­no­vi ŠKUD‑a Mladice Osnovne ško­le Vladimira Gortana Žminj.[/lang_hr]

[lang_it]La rac­col­ta di poesie in dialet­to ciaca­vo “Koluori, žuh­ko” di Nada Galant sarà pre­sen­ta­ta il 19 dicem­bre alle ore 19 nel­la Casa Ciacava a Gimino. In quest’occasione si ter­rà pure l’inaugurazione del­la mos­tra di Vinko Šaina del ciclo “Slike pej­za­ža – dis­tor­zi­ja tektonike”.

A ques­ta sera­ta poeti­co-artis­ti­ca par­te­ci­pe­ran­no dr.sc. Boris Domagoj Biletić, Miranda Damijanić Roce, prof., David Ivić, sli­kar Vinko Šaina, dr.sc. Berislav Valušek e i mem­bri del­la Società spor­ti­va, cul­tu­ra­le e artis­ti­ca Mladice del­la Scuola ele­men­ta­re Vladimir Gortan di Gimino.[/lang_it]

nada_pozivnica.JPG.800x800_q85

[lang_hr]Organizatori su Katedra Čakavskog sabo­ra Žminj, Istarski ogra­nak Društva hrvat­skih knji­žev­ni­ka Pula i Matica hrvat­ska – Ogranak Pazin.

Nada Galant pjes­ni­ki­nja je žminj­ske čaka­vi­ce. Diplomirala je na Odsjeku za hrvat­ski jezik i knji­žev­nost Pedagoškog fakul­te­ta u Rijeci i bibli­ote­kar­stvo na Filozofskom fakul­te­tu u Zagrebu, a zapos­le­na je u našem ogran­ku Knjižnici Žminj. Pisanjem sti­ho­va na žminj­skoj čaka­vi­ci poče­la se bavi­ti u dje­tinj­stvu te je sudje­lo­va­la na Saboru čakav­skog pjes­niš­tva. Objavila je neko­li­ko samos­tal­nih zbir­ki: Uroki ruok (1988.), Hćeri Evine (2003.) te Neka buo (2007.), za koju je 2009. od Istarskog ogran­ka Društva hrvat­skih knji­žev­ni­ka dobi­la nagra­du “Drago Gervais”. Pjesme su joj objav­lje­ne u zbor­ni­ku za dija­lek­tal­nu poezi­ju Histria, u knji­zi Mirjane Strčić Hrvatsko pjes­niš­tvo Istre 19. i 20. st. te u zbor­ni­ku Kaj&Ča Kajkavskog spra­viš­ća. Ostvarila je i surad­nju s vara­ždin­skim ogran­kom Matice hrvat­ske koji joj je 2004. godi­ne izdao zbir­ku Ulaz u večer­nju svje­tlost: reci­tal Srebrna cesta.[/lang_hr]

[lang_it]Gli orga­ni­zza­to­ri dell’evento sono: la Cattedra del­lo Sabor ciaca­vo a Gimino, la Società dei let­te­ra­ti cro­ati Pola – Sezione istri­ana e la Matica hrvat­ska – Sezione Pisino.

Nada Galant (1961 Pola), si è laure­ata in lin­gua e let­te­ra­tu­ra cro­ata pre­sso la Facoltà di peda­go­gia di Fiume e in bibli­ote­co­no­mia alla Facoltà di filo­so­fia a Zagabria. Momentaneamente è a capo del­la Biblioteca civi­ca e sala si let­tu­ra di Gimino. I suoi ver­si sono sta­ti pub­bli­ca­ti nel­le rivis­te “Istra” e “Nova Istra”. Le sue poesie fan­no par­te del­la rac­col­ta “Verši na šter­ni”, del­le anto­lo­gie “Hrvatsko pjes­niš­tvo Istre 19. i 20. sto­lje­ća – Istarska pje­sma­ri­ca” di Mirjana Strčić, “I ča i što i kaj” di Boris Biletić e del­la map­pa gra­fi­co-poeti­ca “Istarski ruko­pi­si”. È sta­ta pre­mi­ata al Concorso inter­na­zi­ona­le dei poeti dialet­ta­li “Histria” 2000 e inol­tre, ha vin­to il pre­mio “Drago Gervais”, nel­la cate­go­ria di migli­ore ope­ra let­te­ra­ria pub­bli­ca­ta, scrit­ta in uno degli idi­omi del dialet­to ciaca­vo, per la rac­col­ta “Neka buo” del 2007. Ha pub­bli­ca­to pure le rac­col­te: “Uroki ruok”, “Hćeri Evine” e  “Ulaz u večer­nju svje­tlost”.  [/lang_it]

Izvor

Slika