Raspisani natječaji „Mali projekti za bolje sutra“ i „Razvoj društva“

17.12.2014.

[lang_hr]Zaklada za poti­ca­nje part­ner­stva i razvo­ja civil­nog druš­tva, ras­pi­sa­la je natje­ča­je “Mali pro­jek­ti za bolje sutra” i „Razvoj druš­tva“. Natječaji će biti otvo­re­ni do 15. siječ­nja 2015., a nami­je­nje­ni su orga­ni­za­ci­ja­ma civil­nog druš­tva iz Istarske župa­ni­je. Natječajna doku­men­ta­ci­ja dos­tup­na je na mrež­nim stra­ni­ca­ma www.civilnodrustvo-istra.hr.  u dije­lu ‘Natječaji’ ili ‘U fokusu’.

civilno_drustvo_istra

Natječaj “Mali pro­jek­ti za bolje sutra” ras­pi­su­je se za udru­ge, usta­no­ve i mjes­ne odbo­re sa sje­di­štem u gra­do­vi­ma i opći­na­ma čla­no­vi­ma Fonda gra­do­va i opći­na: Buzet, Buje, Labin, Novigrad, Pazin, Vodnjan, Poreč, Rovinj, Kanfanar, Svetvinčenat, Vrsar, Marčana, Motovun, Ližnjan i Medulin. (7 × max. 10 000 kn). Ovim natje­ča­jem se nas­to­ji potak­nu­ti gra­đa­ne na uklju­či­va­nje u rje­ša­va­nje pro­ble­ma koje su pre­poz­na­li u svo­joj lokal­noj zajednici.

Natječaj “Razvoj druš­tva” ras­pi­su­je se za udru­ge iz Istarske župa­ni­je za dva pri­ori­tet­na područja:

P.1. Edukacije za orga­ni­za­ci­je civil­nog druš­tva „Razvijamo se“ (5 × max. 10 000 kn)
P.2.  Projekti spa­ja­nja gene­ra­ci­ja „Pružam ti ruku“. (5 × max. 30 000 kn)

Natječajem „Razvoj druš­tva“ se kroz podr­šku orga­ni­za­ci­ja­ma civil­nog druš­tva te umre­ža­va­njem udru­ga djece/mladih i sta­ri­jih osoba/osoba tre­će život­ne dobi nas­to­ji potak­nu­ti razvoj druš­tva te pove­ća­ti kva­li­te­ta živo­ta u lokal­noj zajednici.[/lang_hr]

Izvor

Slika