Predavanje Brune Nefata u Premanturi

19.01.2015.

[lang_hr]Udruga u kul­tu­ri Fenoliga i JU Kamenjak orga­ni­zi­ra­ju pre­da­va­nje Brune Nefata “Top s Gomile – povi­jest i nepoz­na­ni­ca” koje će biti odr­ža­no u čet­vr­tak, 22. siječ­nja s počet­kom u 19 sati u pre­man­tur­skoj “Školi” na placi.

Screen Shot 2015-01-19 at 09.51.27

Ulaz je slo­bo­dan. Predavanje finan­cij­ski podu­pi­re Odsjek za kul­tu­ru Županije Istarske.

O pre­da­va­nju:

Tijekom pre­da­va­nja pre­zen­ti­ra­ti će se nas­ta­nak i razvoj arti­lje­rij­ske bit­ni­ce na Gomili (“Gornji Kamenjak”), karak­te­ris­ti­ke i bor­be­ni cur­ri­cu­lum aus­tro­ugar­ske haubi­ce 420 mm, te utje­caj koji je razvoj tog arti­lje­rij­skog oru­đa izvr­šio na tijek 1. svjet­skog rata i kas­ni­ja zbi­va­nja u vezi for­ti­fi­ka­cij­skih objekata.

Također, bit će pre­zen­ti­ra­ni mate­ri­ja­li objav­lje­ni u tiska­noj lite­ra­tu­ri te na inter­ne­tu (foto­gra­fi­je, nacr­ti, video materijal).

O pre­da­va­ču:

Diplomirani inže­njer arhi­tek­tu­re Bruno Nefat diplo­mu je ste­kao 1987. na Arhitektonskom fakul­tet Sveučilišta u Zagrebu, a pos­t­di­plom­ski stu­dij gra­di­telj­skog nas­lje­đa zavr­šio je  1990./1991. u Centru pos­t­di­plom­skih stu­di­ja Split.

Od 1988. do 2007.g. obav­ljao je raz­ne struč­ne pos­lo­ve s podru­čja urba­niz­ma, pros­tor­nog ure­đe­nja i gra­di­telj­skog nas­lje­đa (biv­ša Općina Pula, te Istarska županija).

Bio je vodi­telj odsje­ka za pros­tor­no pla­ni­ra­nje u Sekretarijatu za pros­tor­no pla­ni­ra­nje, gra­di­telj­stvo, zašti­tu oko­li­ša i stam­be­no-komu­nal­ne pos­lo­ve Općine Pula, pro­čel­nik Odjela za pros­tor­no pla­ni­ra­nje, gra­di­telj­stvo i zašti­tu oko­li­ša Istarske župa­ni­je, rav­na­telj Zavoda za pros­tor­no ure­đe­nje Istarske župa­ni­je, a od 2008. je direk­tor, pla­ner i pro­jek­tant u trgo­vač­kom druš­tvu „Modus“ d.o.o. Pula.

Važniji pos­lo­vi: izra­da uvje­ta ure­đe­nja pros­to­ra za obno­vu većeg bro­ja pro­če­lja u povi­jes­noj jez­gri i cen­tru Pule u peri­odu 1992. – 1994., izra­da i koor­di­na­ci­ja pri­prem­nih rado­va za pros­tor­ni plan župa­ni­je u peri­odu 1994. – 1998., vođe­nje izra­de pros­tor­nog pla­na župa­ni­je u peri­odu 1998. – 2002. i izmje­na i dopu­na istog u peri­odu 2004.-2005, vođe­nje izra­de pros­tor­nih pla­no­va ure­đe­nja opći­na Fažana i Bale 2001. – 2005., vođe­nje izra­de pros­tor­nog pla­na poseb­nih obi­ljež­ja Donji Kamenjak i Medulinski arhi­pe­lag 2002. – 2005., koor­di­na­ci­ja i surad­nja na među­re­gi­onal­nom pro­jek­tu L.O.T.O. (Landscape oppor­tu­ni­ti­es for ter­ri­to­ri­al orga­ni­sa­ti­on) u sklo­pu INTERREG  III B pro­gra­ma Evropske uni­je, član Povjerenstva za ocje­nu arhi­tek­ton­ske uspješ­nos­ti za Grad Pulu od 2008. do 2010.

Od 2008. do danas kao direk­tor i pro­jek­tant u trgo­vač­kom druš­tvu Modus d.o.o. sudje­lo­vao kao ko-autor, odnos­no glav­ni pro­jek­tant u izra­di više od 30 kon­zer­va­tor­skih pod­lo­ga, idej­nih i glav­nih pro­je­ka­ta na objek­ti­ma unu­tar zašti­će­nih kul­tur­nih doba­ra, te vršio struč­ni nad­zor rado­va na 6 obje­ka­ta unu­tar zašti­će­nih kul­tur­nih doba­ra. Uz osta­lo, kao vodi­telj izra­de pla­na, sudje­lo­vao u izra­di 10 detalj­nih, urba­nis­tič­kih i pros­tor­nih pla­no­va u raz­dob­lju 2008. – 2014.

Ostalo:

- struč­ni rad “Prostorni razvi­tak Arsenala i bro­do­gra­di­li­šta u Puli u 19. i 20.st.” (zbornik“Pula 3000 Pola – pri­lo­zi za povi­jes­nu sin­te­zu, C.A.S.H., Pula, 2004.),

- struč­ni rad “Industrijska arhi­tek­tu­ra Pule u raz­dob­lju od 1813. do 1918.”, (u sklo­pu­pro­jek­ta Povijesnog muze­ja Istre, 2002. – 2005., neobjavljeno),

- struč­ni surad­nik na izda­nju “Istarske encik­lo­pe­di­je” (HLZ Miroslav Krleža, Zagreb,2005.),

- cik­lus jav­nih pre­zen­ta­ci­ja i izla­ga­nja pod nazi­vom “Šest crti­ca o urba­ni­te­tu Pule” u MMC Luka, Pula, 2004. – 2005.,

- pred­sjed­nik Društva arhi­te­ka­ta Istre (DAI-SAI) u peri­odu 1995. – 1999.,

- član Predsjedništva DAI-SAI u peri­odu 1995. – 2008.,

- pred­stav­nik DAI-SAI u Skupštini Udruge hrvat­skih arhi­te­ka­ta 2004. – 2008.

Izvor[/lang_hr]

Slika