Večer s Melvilleom

04.02.2015.

Policajac

Večeras u 20.20 na HTV 3 pri­ka­zu­je se “Policajac” (Un flic), kri­mi­na­lis­tič­ki film Jean-Pierrea Melvillea snim­ljen 1972. godine.

Iako se uspješ­no oku­šao u raz­li­či­tim žan­ro­vi­ma, veli­ki fran­cu­ski reda­telj Melville ipak je naj­poz­na­ti­ji po fil­mo­vi­ma o gan­g­s­te­ri­ma i poli­caj­ci­ma, usam­lje­nim pro­ta­go­nis­ti­ma koje pove­zu­je nji­hov pose­ban kodeks čas­ti. Takav je i veče­raš­nji film o odno­su poli­caj­ca (Alain Delon) pot­pu­no posve­će­nog lovu na zlo­čin­ce i nje­go­vog pri­ja­te­lja (Richard Crenna), ina­če uspješ­nog pljač­ka­ša bana­ka, izme­đu kojih se nala­zi fatal­na žena (Catherine Denevue). Ovo manje poz­na­to Melvilleovo dje­lo, obi­lje­že­no izvr­s­nim glu­mač­kim ulo­ga­ma, spe­ci­fič­nom atmo­sfe­rom i sjaj­nom foto­gra­fi­jom, pot­vr­đu­je nje­go­vu pozi­ci­ju jed­nog od naj­ve­ćih reda­te­lja kri­mi­ća u povi­jes­ti europ­ske kinematografije.

 

E. L.