Dragi Pilselu dodjeljena Nagrada Booktiga 2015.

23.04.2015.

Dan hrvat­ske knji­ge, 22. trav­nja, u Poreču pro­te­kao je u zna­ku otva­ra­nja među­na­rod­nog saj­ma pro­či­ta­nih knji­ga Booktiga, koji se osmi put odr­ža­va na Trgu Marafor u sta­ro­grad­skoj jez­gri i dono­si, kao i sva­ke godi­ne, mnoš­tvo doga­đa­nja, gos­to­va­nja i druženja.

Riječ dobro­doš­li­ce broj­nim okup­lje­ni­ma na otvo­re­nju upu­ti­la je rav­na­te­lji­ca Gradske knjiž­ni­ce Poreč Irides Zović, pože­ljev­ši svi­ma puno ispu­nje­nih dana dobrim knji­ga­ma, knji­žev­nim susre­ti­ma, radi­oni­ca­ma i pred­sta­va­ma. Naglasila je kako je izu­zet­no ponos­na što Gradska knjiž­ni­ca Poreč uvi­jek pro­na­đe nači­na da čita­te­lji­ma pri­bli­ži knji­gu novim pris­tu­pi­ma, novim pro­jek­ti­ma i idejama.

Screen Shot 2015-04-23 at 10.54.01

Dobitnik nagra­de ovo­go­diš­nje BOOKtige Drago Pilsel i rav­na­te­lji­ca Gradske knjiž­ni­ce Poreč Irides Zović

Svečano otva­ra­nje obi­lje­ži­la je dodje­la nagra­de Booktiga za nači­ta­ni­ju knji­gu u proš­loj godi­ni u svim knjiž­ni­ca­ma Istarske župa­ni­je koju je za svoj auto­bi­ograf­ski Argentinski roman dobio Drago Pilsel, ujed­no i prvi gost-knji­žev­nik ovo­go­diš­nje Booktige. Veliku pozor­nost istar­skih lju­bi­te­lja pisa­ne rije­či pri­vuk­li su i “Ma koji život, ma koji teatar” i “Fališ mi: u pro­lje­ću, u jese­ni, u lje­tu u zimi” Mani Gotovac, “Amaruši” Vedrane Rudan te “Jugoslavija, moja domo­vi­na” Gorana Vojnovića.

Knjiga Argentinski roman objav­lje­na u izda­nju nak­lad­ni­ka Profil Knjige, naj­či­ta­ni­ja je knji­ga u narod­nim knjiž­ni­ca­ma Istarske župa­ni­je u raz­dob­lju od velja­če 2014. godi­ne do siječ­nja 2015. godi­ne i naj­pro­da­va­ni­je publi­cis­tič­ko dje­lo u 2014. godini.

Ova je knji­ga svo­je­vr­s­na Pilselova rekons­truk­ci­ja jed­no­ga vre­me­na i nas­li­je­đe­nih uvje­re­nja o Anti Paveliću, usta­ša­ma i NDH te nje­gov obra­čun s vlas­ti­tom neo­fa­šis­tič­kom proš­loš­ću u auto­bi­ograf­skom pri­ka­zu, svo­je­vr­s­noj psi­ho­ana­li­zi nje­go­va život­nog puta koji ga je doveo do današ­njih demo­krat­skih i anti­fa­šis­tič­kih uvjerenja.

Argentinski roman pri­ča jed­nu izu­zet­nu pri­ču koja nije do sada ispri­ča­na. Drago Pilsel, od dje­te­ta i mla­di­ća odras­log u Argentini uz glo­ri­fi­ci­ra­nje usta­ške ide­olo­gi­je, pos­tao je anga­ži­ra­ni anti­fa­šist i borac za ljud­ska pra­va u Hrvatskoj.

Prije samo­ga pred­stav­lja­nja knji­ge, publi­ku je poz­dra­vi­la dogra­do­na­čel­ni­ca Grada Poreča, Nadia Štifanić Dobrilović, pohva­liv­ši napo­re Gradske knjiž­ni­ce da Poreč uis­ti­nu pos­ta­ne grad knji­ga, grad u koje­mu će svat­ko tko voli knji­gu i čita­nje pro­na­ći put do njih.

Posebno je istak­nu­la ulo­gu i vri­jed­nost volon­te­ra koji nese­bič­no doni­ra­ju i sudje­lu­ju u pro­da­ji knji­ga na knjiž­nom saj­mu čime ova mani­fes­ta­ci­ja dobi­va dodat­nu vri­jed­nost. Pilselu je Nagradu uru­čio pro­čel­nik župa­nij­skog uprav­nog odje­la za kul­tu­ru Vladimir Torbica nagla­siv­ši kako je nagra­da ogle­da­lo istar­skog čita­lač­kog iskus­tva. Autoru je uru­čio i poseb­no priz­na­nje, pos­to­lje s nje­go­vom knji­gom “Argentinski roman“ koja je mje­sec dana “puto­va­la” po knjiž­ni­ca­ma Istre i u koju su čita­te­lji ruč­no upi­si­va­li svo­je dojmove.

„Ovo je vrlo vri­jed­na nagra­da, veoma cije­nim to što je ova usta­no­va uspje­la napra­vi­ti“, rekao je Pilsel, dodav­ši kako je počaš­ćen što su istar­ski čita­te­lji pre­poz­na­li baš nje­go­vo dje­lo te istak­nuo iznim­nu važ­nost i teži­nu nagra­de BOOKtiga. U dvo­sat­nom knji­žev­nom susre­tu, pred­stav­lje­na je nagra­đe­na knji­ga, a autor je publi­ci otkrio broj­ne zanim­lji­ve deta­lje iz svog živo­ta. Novi susret s publi­kom naj­av­ljen je već na jesen kada izla­zi nje­gov novi roman.

Izvor

Slika