Izložba Ivone Verbanac “Traces” u Novigradu||LA MOSTRA DI IVONA VERBANAC “TRACES” A CITTANOVA

20.04.2015.

[lang_hr]Izložba Ivone Verbanac pod nazi­vom “Traces” bit će otvo­re­na u novi­grad­skoj gale­ri­ji Rigo, 24. trav­nja u 19 sati. Izložbu će se moći pogle­da­ti do 24. svibnja.[/lang_hr]

[lang_it]L’inaugurazione del­la mos­tra di Ivona Verbanac inti­to­la­ta “Traces” si ter­rà vener­dì, 24 apri­le alle ore 19, nel­la gal­le­ria Rigo a Cittanova. La mos­tra si potrà visi­ta­re fino il 24 mag­gio. [/lang_it]

Screen Shot 2015-04-20 at 10.37.55

[lang_it]Si trat­ta di un’istallazione ambi­en­ta­le ispi­ra­ta al ricor­do del­la recen­te­men­te defun­ta non­na dell’artista, una don­na che ha for­te­men­te influ­en­za­to la sua vita. L’autrice ha cre­ato una sca­to­la nera, pre­ci­sa­men­te uno spa­zio all’interno del­la gal­le­ria con mobi­li dipin­ti inte­ra­men­te con il colo­re nero, con­te­ne­te del­le gra­fic­he reali­zza­te usan­do gli ogget­ti per­so­na­li del­la non­na (le tova­glie all’uncinetto, i guan­ti di pizzo, del­le posa­te, il pet­ti­ne, la spil­la, …) e lo zuc­c­he­ro a velo. Quello che affas­ci­na è la quasi sfac­ci­ata sem­pli­cità di ques­to pro­get­to che allo ste­sso tem­po stu­pis­ce per la sua stra­ti­fi­ca­zi­one artis­ti­ca, visi­va e seman­ti­ca e per l’effetto e le emo­zi­oni che pro­vo­ca nel pub­bli­co. [/lang_it]

[lang_hr] O izložbi:

”Rad na temu Okusi vezan je uz uspo­me­nu na moju nedav­no pre­mi­nu­lu nonu. Ženu koja je uve­li­ke obi­lje­ži­la kako moje dje­tinj­stvo, tako i peri­od do samog kra­ja nje­zi­nog života.(…)

Spretna i vje­šta, uvi­jek je na blag­da­ne na svoj stol ukra­šen ruč­no rađe­nim (hek­la­nim) stol­nja­ci­ma izno­si­la deset­ke vrsta raz­no­raz­nih pre­fi­nih kola­ča koje je sama spra­vi­la. Sjećam se tog vese­lja u nama, šare­ni­la, boja, oku­sa i u ono vri­je­me neizos­tav­nog šeće­ra u pra­hu posu­tog povrh kola­ča. Taj se bije­li svi­le­ni prah rasi­pao i upa­dao u hek­la­ne rupi­ce stol­nja­ka dok smo mi uži­va­li u sva­kom zalogaju.

Potaknuta ovim ”slat­kim” sje­ća­njem, rekons­tru­ira­la sam gra­fi­zam jed­nog noni­nog stol­nja­ka koris­te­ći ga kao šablo­nu za oti­sak u šećer­nom prahu.

Kao nas­ta­vak pri­če želim kre­ira­ti crnu kuti­ju, odnos­no pros­to­ri­ju unu­tar gale­ri­je, u kojoj bi bio crni namje­štaj: stol, komo­da, psi­ha itd., na koji­ma bi bije­lim šeće­rom u pra­hu bili ostav­lje­ni otis­ci noni­nih osob­nih pred­me­ta koji bi pos­lu­ži­li kao gra­fič­ka matri­ca: hek­la­ni stol­njak, čip­kas­te ruka­vi­ce, fili­gran­ski broš, ple­te­ni kon­ča­ni šal, češalj, itd. Na zido­vi­ma bi bile kaši­ra­ne foto­gra­fi­je oti­sa­ka.” (Ivona Verbanac, oda­bra­ni ulom­ci iz kata­lo­ga izlož­be “Traces”)

“Mizanscenska i sce­no­graf­ska pod­lo­ga koju nam je auto­ri­ca dala vrlo je jas­na i pre­ciz­na, a nada­sve poetič­na i nos­tal­gič­na poru­ka za koju možda čak ni ne tre­ba poseb­nog likov­no – kri­ti­čar­skog nado­pi­si­va­nja, jer manje – više svi mi može­mo iz vlas­ti­tih bla­že­nih sje­ća­nja uskr­s­nu­ti svo­je bake, none, nane, sta­re maj­ke ili oma­me. Ono što u ovom pro­jek­tu fas­ci­ni­ra je goto­vo drska jed­nos­tav­nost, ali koja je toli­ko preg­nant­na likov­nim i vizu­al­nim uslo­ja­va­nji­ma i zna­čenj­skom slo­je­vi­toš­ću, da nas ostav­lja uko­če­no zate­če­nim.” (Berislav Valušek iz kata­lo­ga izlož­be “Traces”)

Ivona Verbanac rođe­na je u Puli 1977. Maturirala je 1995. u sred­njoj Školi pri­mi­je­nje­nih umjet­nos­ti i dizaj­na u Puli, smjer Grafički dizajn. Od 1996. do 1999. stu­den­ti­ca Filozofskog fakul­te­ta u Rijeci, Odsjek likov­ne kul­tu­re, smjer umjet­nič­ka gra­fi­ka, u kla­si prof. Maje Franković. Godine 2002. poha­đa­la jedan semes­tar na Univerzitetu u Barceloni (Španjolska), Odsjek za dizajn na Fakultetu likov­nih umjet­nos­ti, gdje je reali­zi­ra­la diplom­sku rad­nju u surad­nji s prof. Jesus de Hoyom. Diplomirala 2003. na Nuova Accademia di Belle Arti Milano (Italija), smjer Grafički dizajn, u kla­si prof. Angela Collele. Od 2004. bavi se mul­ti­me­dij­skim ins­ta­la­ci­ja­ma, per­for­man­som i gra­fič­kim dizaj­nom. Samostalno izla­že od 1998. Do danas je ostva­ri­la niz per­for­man­sa i edu­ka­cij­skih pro­je­ka­ta, broj­ne samos­tal­ne i skup­ne izlož­be u Hrvatskoj i u ino­zem­s­tvu. Dobitnica je neko­li­ko nagra­da i priz­na­nja. Članica je HDLUI, ULUPUH, HZSU.[/lang_hr]

 [lang_it]Ivona Verbanac nata a Pola nel 1977. Nel 1995 si diplo­ma pre­sso la  Scuola di arti appli­ca­te e design di Pola, indi­ri­zzo gra­fi­co; cla­sse del prof. Eros Čakić e del prof. Ivan Obrovac. Dal anno 1996 al 1999 stu­dia alla Facoltà di let­te­re e filo­so­fia di Fiume, dipar­ti­men­to artis­ti­co, indi­ri­zzo Grafica artis­ti­ca, cla­sse del­la prof. Maja Franković. Nel 2002 stu­dia per un semes­tre alla Facoltà di arti figu­ra­ti­ve dell’Università di Barcellona (Spagna), Dipartimento di design, dove reali­zza la sua tesi di laurea con il prof. Jesus de Hoya. Nel 2003 si laurea pre­sso la alla Nuova Accademia di Belle Arti di Milano (Italia), indi­ri­zzo Design gra­fi­co. Dal 2004 si occu­pa di istal­la­zi­oni mul­ti­me­di­ali, per­for­man­ce e design gra­fi­co. È mem­bra dell’Associazione degli artis­ti cro­ati dell’Istria (HDLUI), dell’Associazione cro­ata degli artis­ti d’ar­te appli­ca­ta (ULUPUH) e dell’Associazione cro­ata degli artis­ti indi­pen­den­ti (HZSU). Partecipa a nume­ro­se mos­tre indi­pen­den­ti e col­let­ti­ve, in Croazia e all’es­te­ro, ed è vin­ci­tri­ce di alcu­ni pre­mi e riconoscimenti.[/lang_it]

Izvor

Slika