Izniman interes za hrvatski filmski program

30.04.2015.

Vodstvo Pulskog film­skog fes­ti­va­la obja­vi­lo je na današ­njoj kon­fe­ren­ci­ji za medi­je niz zanim­lji­vos­ti veza­nih uz pred­sto­je­ću 62. Pulu uklju­ču­ju­ći zavid­ne rezul­ta­te zaklju­če­nog Poziva na pri­ja­ve za natje­ca­telj­ske pro­gra­me – Hrvatski pro­gram i Kratku Pulu, naj­a­vu surad­nje s naci­onal­nim i regi­onal­nim edu­ka­tiv­nim ins­ti­tu­ci­ja­ma, povo­dom novo­os­no­va­nog Studentskog pro­gra­ma, te nas­ta­vak dugo­go­diš­nje uspješ­ne surad­nje s Turističkom zajed­ni­com gra­da Pule. Uvodno je pri­ka­za­na nova špi­ca 62. Pulskog film­skog fes­ti­va­la čije autor­stvo pot­pi­su­ju Manuel Šumberac i Vibor Juhas.

Screen Shot 2015-04-30 at 10.19.23

Članica Umjetničkog savje­ta, Tanja Miličić, pred­sta­vi­la je broj­ča­ne rezul­ta­te Poziva na pri­ja­vu fil­mo­va koji je bio otvo­ren od 20. ožuj­ka do 17. trav­nja.  Za hrvat­ski pro­gram pri­jav­ljen je 21 dugo­me­traž­ni film u sklo­pu “Hrvatskog fil­ma” i 7 u sklo­pu “Manjinskih kopro­duk­ci­ja”. Za Kratku Pulu pri­jav­lje­no je 47 krat­ko­me­traž­nih igra­nih hrvat­skih fil­mo­va i 2 krat­ko­me­traž­ne igra­ne manjin­ske kopro­duk­ci­je. Broj ovo­go­diš­njih pri­ja­va u Hrvatskom pro­gra­mu neo­s­por­na je pot­vr­da ras­tu­ćeg inte­re­sa auto­ra za pri­ka­zi­va­nje fil­mo­va na Puli, kao i osjet­no pove­ćan broj Manjinskih kopro­duk­ci­ja, dok su pri­ja­ve za Kratku Pulu čak udvos­tru­če­ne.  Umjetnički savjet kra­jem svib­nja će doni­je­ti odlu­ku o selek­ci­ji fil­mo­va koji će se pri­ka­za­ti u kon­ku­ren­ci­ji Festivala.

Gordana Restović, rav­na­te­lji­ca Pula Film Festivala, izra­zi­la je zado­volj­stvo novo­po­kre­nu­tim Studentskim pro­gra­mom osmiš­lje­nim s ciljem pove­zi­va­nja Festivala, aka­de­mi­ja i stu­de­na­ta iz zem­lje i regi­je kroz raz­li­či­te teorij­ske i prak­tič­ne aktiv­nos­ti. Tijekom zim­skih mje­se­ci odra­đe­ni su pre­li­mi­nar­ni dogo­vo­ri s broj­nim ins­ti­tu­ci­ja­ma koji­ma je u inte­re­su stva­ra­nje traj­ne edu­ka­tiv­ne surad­nje, od kojih je part­ner pro­jek­ta Akademija dram­ske umjet­nos­ti u Zagrebu. Suradnja je pot­pi­sa­na i s Akademijom likov­nih umjet­nos­ti u Zagrebu, Akademijom pri­mi­je­nje­nih umjet­nos­ti u Rijeci, Sveučilišnim stu­di­jem Gluma, medi­ji i kul­tu­ra u Rijeci, Umjetničkom aka­de­mi­jom u Osijeku, Umjetničkom aka­de­mi­jom u Splitu, Fakultetom dram­skih umet­nos­ti u Beogradu, Akademijom umet­nos­ti Novi Sad, Akademijom za gle­da­liš­če, radio, film in tele­vi­zi­jo u Ljubljani, Fakultetom za dram­ski umet­nos­ti u Skopju, Faculty of Theatre and Television Cluj, Rumunjska.

Screen Shot 2015-04-30 at 10.25.12

Direktorica Turističke zajed­ni­ca gra­da Pule, Sanja Cinkopan Korotaj, pohva­li­la je novo­os­no­va­ni pro­gram s mla­di­ma, nje­gov među­na­rod­ni karak­ter i dugo­go­diš­nju ugod­nu i uspješ­nu surad­nju s Pulskim film­skim fes­ti­va­lom, pro­gra­mom kojim iz godi­ne u godi­nu pli­je­ni sve veću turis­tič­ku pažnju.

Izvor

Slika