Povratak “Domovine”

08.04.2015.

 

 

Domovina

Večeras na HTV 2 u 21.oo poči­nje tre­ća sezo­na izvr­s­ne dram­ske seri­je “Domovina”, koja iznim­no uspješ­no spa­ja poli­tič­ku tema­ti­ku s nape­tom pri­čom i akcij­skim sekvencama.

Druga sezo­ne seri­je zavr­ši­la je bru­tal­nim tero­ris­tič­kim napa­dom za koji je osum­nji­čen Nick Brody (Damian Lewis), a poče­tak nove sezo­ne poka­za­ti će kako se to odra­zi­lo na nje­go­vu obi­telj i agen­ti­cu Carrie (Claire Danes), koja je pre­ma nje­mu odu­vi­jek gaji­la poseb­nu nak­lo­nost. S obzi­rom na broj­ne stru­kov­ne nagra­de koju su osvo­ji­le prve dvi­je sezo­ne “Domovine”, oče­ku­je­mo da je i tre­ća sezo­na zadr­ža­la viso­ke izved­be­ne kri­te­ri­je i da nam pred­sto­ji 12 uzbud­lji­vih epizoda.

 

 

E.L.