Predstavljen program 8. Monte Librića – Festivala dječje književnosti

16.04.2015.

Festival dje­čje knji­ge Monte Librić ove će se ove godi­ne odr­ža­ti osmi put zare­dom, od 20. do 26. trav­nja 2015. godi­ne u pros­to­ri­ma Circola – Zajednice Talijana Pula. “Monte Librić će pro­mo­ci­ji dje­čje knji­ge ovo­ga puta pris­tu­pi­ti izvan nje­zi­nog uobi­ča­je­nog okvi­ra, a pola­zi­šte broj­nim pro­gra­mi­ma bit će tema pod nazi­vom Knjiga u pokre­tu, koja se kri­tič­ki osvr­će na ste­re­otip raz­miš­lja­nja o knji­zi kao sta­tič­nom kul­tu­ro­lo­škom feno­me­nu te poka­zu­je koli­ko knji­ga može biti dina­mi­čan i živ pro­ces koji nas pokre­će. Festival će knji­gu smjes­ti­ti i u kon­tekst stvar­nog kre­ta­nja i pos­ta­vi­ti tako knji­gu i sport “rame uz rame”, kao rav­no­prav­ne aktiv­nos­ti sva­kog odras­ta­nja. U skla­du s tim pro­mo­vi­rat će se zanim­lji­va i među mla­di­ma sve popu­lar­ni­ja sport­ska dis­ci­pli­na – sport­sko penja­nje. Realizacija svih lite­rar­no-penjač­kih aktiv­nos­ti ostva­ru­je se u surad­nji s pul­skim penjač­kim klu­bom “OnSight”, koji će aktiv­no sudje­lo­va­ti u pro­gra­mu te na Festivalu pos­ta­vi­ti umjet­nu sti­je­nu za penja­nje”, piše u pri­op­će­nju za medi­je Monte Librića.

IMG_9862 (600x390)

Ilustracija za ovo­go­diš­nji pla­kat, koju pot­pi­su­je mla­di ilus­tra­tor i ani­ma­tor Manuel Šumberac, a koju je kroz gra­fič­ki pri­je­lom tiska­nih mate­ri­ja­la uspješ­no pro­veo Matko Plovanić, izrav­no alu­di­ra na temu Festivala. Slučaj je to i s novim sce­no­graf­skim rje­še­nji­ma izlož­be­nog pros­to­ra, koji u pot­pu­nos­ti pozi­va­ju na “pokret uz knji­gu”. Ideje su to pul­skih arhi­te­ka­ta Leonida Zubana i Dine Krizmanića, koje je nas­ta­vio razvi­ja­ti Vibor Juhas, ovo­go­diš­nji sce­no­graf. Dio fes­ti­val­ske pos­tav­ke bit će i poseb­no dizaj­ni­ra­ne poli­ce s hrvat­skog nas­tu­pa – Zemlje gos­ta na Sajmu dje­čje knji­ge u Bologni pod temat­skom odred­ni­com “Živa voda pripovijeda”.

U izlož­be­nom dije­lu Monte Librića sudje­lo­vat će više od 50 nak­lad­ni­ka iz Hrvatske, Italije i Srbije, koji će izlo­ži­ti oko 3000 nas­lo­va recent­ne dje­čje lite­ra­tu­re i pro­duk­ci­je, među koji­ma su i zanim­lji­ve igrač­ke didak­tič­kog sadr­ža­ja, a sve uz popus­te od 10 do 50 pos­to. Rekordnih 74 doga­đa­ja s više od 80 sudi­oni­ka, činit će pro­gram­ski dio Festivala. U sre­diš­njem pro­gra­mu Piknik s auto­rom naj­no­vi­je iz svi­je­ta hrvat­ske knji­žev­ne pro­duk­ci­je za dje­cu pred­sta­vit će redom poz­na­te i nagra­đi­va­ne auto­ri­ce: Marijana Jelić, Snježana Babić-Višnjić, Tamara Bakran, Zdenka Bilušić, Jelena Pervan, Jelena Brezovec, Irena Plejić Premec, Tatjana Pokrajac-Papucci i Jelena Radan. U popu­lar­nom pro­gra­mu Knjige papam, svo­je­vr­s­nom talk showu kojeg vodi Mladen Kušec sudje­lo­vat će: glaz­be­ni­ca Jelena Radan, alpi­nist Stipe Božić, ski­jaš Natko Zrnčić Dim te pul­ski glaz­be­ni­ci sas­ta­va Nola – Gabi i Marijan Jelenić.

ilustracija-2015 (424x600)

Posebnu paž­nju iza­zvat će i gos­ti pro­gra­ma Autori iz dalji­ne: ilus­tra­to­ri­ca iz Mađarske – Ildikó Horváth te poz­na­ti auto­ri iz Srbije – Miodrag Jakšić i Minja Subota, koji će odr­ža­ti glaz­be­no-lite­rar­ni nas­tup, dok će Minja Subota u gale­ri­ji Srpskog kul­tur­nog cen­tra u Puli ima­ti i izlož­bu foto­gra­fi­ja Deca su ukras sve­ta. U tali­jan­skom dije­lu pro­gra­ma pod nazi­vom Più che una sto­ria sudje­lo­vat će tali­jan­ski knji­žev­ni­ci za dje­cu: Nicolas Murkovic, Katja Dellore i Giovanni Balivo, a u surad­nji s Talijanskom dra­mom HNK Ivana pl. Zajca iz Rijeke odr­žat će se i kaza­liš­na pred­sta­va Viva Pinocchio. Talijanski dio pro­jek­ta finan­ci­ran je od stra­ne Ministarstva vanj­skih pos­lo­va Republike Italije, putem Konvencije pot­pi­sa­ne s Talijanskom Unijom, a pose­ban part­ner pro­gra­ma je Zajednica Talijana Pula. Za film­ske pro­jek­ci­je pobri­nut će se pul­sko kino Valli, dok će radio-radi­oni­ce i ove godi­ne orga­ni­zi­ra­ti Hrvatska radio tele­vi­zi­ja Odjel za dje­cu i mla­de. Posebna atrak­ci­ja bit će novi lik Pikolina Zipkaaa, koji utje­lov­lju­je Nikolina Manojlović Vračar, mul­ti­me­di­jal­na umjet­ni­ca i spi­sa­te­lji­ca za djecu.

Uspostavljena je i uža surad­nja s pred­škol­skim usta­no­va­ma: pul­skim Dječjim vrti­ći­ma “Monte Zaro” i “Veruda”, Dječjim vrti­ćem “Dado” iz Štinjana te labin­skim “Pjerina Verbanac” i “Glorija”. Monte Librić ne samo da pro­mi­če knji­žev­no stva­ra­laš­tvo već i dje­cu poti­če na nje­ga pa će ove godi­ne svo­je autor­ske sli­kov­ni­ce pred­sta­vi­ti uče­ni­ce: Anja Kuzmić, Maja i Neva Šebelić. Tradicionalni dan za knjiž­ni­ča­re bit će reali­zi­ran u surad­nji s Gradskom knjiž­ni­com i čita­oni­com Pula i Knjižnicom gra­da Zagreba – Hrvatskim cen­trom za dje­čju knji­gu, a pred­sta­vit će pro­jekt “Taktilne sli­kov­ni­ce”. Uz Slavicu Ćurković, diek­to­ri­cu Monte Librića i Magdalenu Vodopiju u ulo­zi savjet­ni­ce, Festival orga­ni­zi­ra i kre­ativ­no obli­ku­je: Rea Korani (glav­na orga­ni­za­to­ri­ca i vodi­te­lji­ca pro­gra­ma), Iris Mošnja (odno­si s jav­noš­ću i vodi­te­lji­ca pro­gra­ma), Matko Plovanić (gra­fič­ki dizaj­ner i vodi­telj teh­ni­ke), Vibor Juhas (autor spo­ta i sce­no­graf), Emina Popović (izvr­š­na orga­ni­za­to­ri­ca i pre­vo­di­te­lji­ca), Nina Plovanić (vodi­te­lji­ca pro­da­je), Julijana Pavlešić (asis­ten­ti­ca vodi­te­lji­ce pro­da­je), Hana Kolić (asis­ten­ti­ca sce­no­gra­fa) i Andro Bupić (web administrator).

Svečano otvo­re­nje odr­žat će se 20. trav­nja u 11 sati na tera­si Circola, pre­ma sce­na­ri­ju i reži­ji Ree Korani. Ceremoniju otvo­re­nja ple­som će pra­tit polaz­ni­ci dram­skog stu­di­ja INK‑a pre­ma kore­ogra­fi­ji Andree Gotovine, dram­ske peda­go­gi­nje. U pro­to­ko­lar­nom dije­lu sudje­lo­vat će pred­stav­ni­ci pokro­vi­te­lja: načel­ni­ca Odjela za pro­midž­bu knji­ge i čita­nja Ministarstva kul­tu­re Republike Hrvatske,  Dubravka Đurić Nemec, župan Istarske župa­ni­je Valter Flego, gra­do­na­čel­nik Grada Pule Boris Miletić, pred­sjed­nik Zajednice Talijana, Fabrizio Radin i direk­to­ri­ca Monte Librića Slavica Ćurković, dok će gost izne­na­đe­nja biti mla­di ski­jaš, osva­jač pla­sma­na Svjetskog ski­ja­škog kupa Natko Zrnčić Dim. Obiman i slo­žen Festivalski pro­gram ostva­ru­je se uz pomoć mno­go­broj­nih part­ne­ra među koji­ma su: Europski ins­ti­tut za knji­žev­no pre­vo­đe­nje, Gradska knjiž­ni­ca Pazin, Javna usta­no­va Pula Film Festival/Kino Valli, Odjel za infor­ma­cij­ske zna­nos­ti Sveučilišta u Zadru, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli – Odjel za odgoj­ne i obra­zov­ne zna­nos­ti, Srpski kul­tur­ni cen­tar Istre, Università degli Studi di Trieste – Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell’Interpretazione e del­la Traduzione.

Priredio B. V.