Ženska emancipacija

17.04.2015.

TV: BORBENE DJEVOJKE, reda­te­lja Davida Wnendta

Borbene

Večeras se na 3. pro­gra­mu HTV‑a u 23.20 pri­ka­zu­je nje­mač­ki film “Borbene dje­voj­ke” (Kriegerin), a riječ je o poli­tič­ki anga­ži­ra­nom ostva­re­nju neo­na­cis­tič­ke tematike.

Junakinja Marisa (Alina Levshin) je mla­da dje­voj­ka koja radi u maj­či­noj pro­da­va­oni­ci i dru­ži se s neo­na­cis­ti­ma, a nje­zi­ni poli­tič­ki i svje­to­na­zor­ni sta­vo­vi iste­to­vi­ra­ni su na nje­zi­nom tije­lu. Marisa mrzi stran­ce svih boja kože, Židove, poli­tič­ke neis­to­miš­lje­ni­ke i sa svo­jim druš­tvom anga­ži­ra­no sudje­lu­je u nji­ho­vom pre­mla­ći­va­nju, sve dok bli­ski susret s mla­dim Afganistancem ne potak­ne nje­zi­nu sum­nju u vlas­ti­ta uvje­re­nja. Već iz ovog krat­kog sažet­ka oči­to je da film nudi znat­nu dozu nara­tiv­ne pre­dvid­lji­vos­ti i broj­na oče­ki­va­na rje­še­nja, a to se pri­mje­ću­je i u nači­nu karak­te­ri­za­ci­je liko­va. Tako je Marisa odras­la sa samo­hra­nom i emo­ci­onal­no nesre­đe­nom maj­kom, dok naj­vi­še bli­skos­ti osje­ća pre­ma teško boles­nom dje­du sklo­nom ari­jev­skom nas­lje­đu, što zna­či da odras­ta u škol­skim uvje­ti­ma film­skog for­mi­ra­nja naciz­mu sklo­ne ličnosti.

Unatoč nave­de­nim pre­dvid­lji­vos­ti­ma, film je dina­mič­no reži­ran i zahva­lju­ju­ći tome vrlo gled­ljiv, a pri­lič­no je zanim­ljiv i reda­te­ljev odnos pre­ma žen­skoj eman­ci­pa­ci­ji. Iako juna­ki­nja pri­pa­da izra­zi­to patri­ja­hal­nom okru­že­nju, ona će se naj­zad pobu­ni­ti pro­tiv tak­vog ustro­ja i poka­za­ti odluč­nost žene u nas­to­ja­nju da ostva­ri zacr­ta­ni cilj. “Borbene dje­voj­ke” su, dak­le, solid­no i gled­lji­vo ostva­re­nje, iako nema­ju nabo­ja koji bi ih naro­či­to izdvo­jio među fil­mo­vi­ma slič­ne tematike.

 

Elvis Lenić