Izložba “Karte Istre i Buzeta” u Buzetu||LA MOSTRA “MAPPE DELL’ISTRIA E DI PINGUENTE”

05.05.2015.

[lang_hr]U sklo­pu 11. savje­to­va­nja o kar­to­gra­fi­ji i geoin­for­ma­ci­ja­ma što će se u orga­ni­za­ci­ji Hrvatskog kar­to­graf­skog druš­tva odr­ža­ti u Buzetu od 8. do 10. svib­nja, u Zavičajnom muze­ju Buzeta bit će pos­tav­lje­na izlož­ba kara­ta Istre i Buzeta. Otvorenje izlož­be bit će odr­ža­no 9. svib­nja u 18 i 30 sati. Moći će se raz­gle­da­ti 50 kopi­ja kara­ta i pla­no­va. Od kara­ta Istre isti­če se kar­ta Pietra Coppa iz 1525. godi­ne, zatim kar­te Giovannija Antonija Maginija, Johannesa Janssoniusa, Joana Blaeua iz 17. st., pa neza­obi­laz­ne kar­te Istre Giovannija Vallea i Giovannija Anotnija Capellarisa s kra­ja 18. stoljeća.[/lang_hr]

[lang_it]Nell’ambito del­l’un­di­ce­si­ma edi­zi­one del­le Consultazioni sul­la car­to­gra­fia e geoin­for­ma­zi­one, orga­ni­zza­ta del­la Società car­to­gra­fi­ca cro­ata dall’8 al 10 mag­gio a Pinguente, ver­rà alles­ti­ta la mos­tra sul­le map­pe dell’Istria e di Pinguente. L’apertura del­la mos­tra “Karte Istre i Buzeta” si ter­rà il 9 mag­gio alle ore 18:30 pre­sso il Museo civi­co di Pinguente.  I visi­ta­to­ri avran­no occa­si­one di vede­re 50 cop­pie di map­pe e piani, tra cui bisog­na nomi­na­re la map­pa istri­ana di Pietro Coppa del 1525, le map­pe di Giovanni Antonio Magini, Johannes Janssonius, Joan Blaeu, Giovanni Valle e Giovanni Anotnio Capellaris. [/lang_it]

Screen Shot 2015-05-05 at 09.31.19

Zanimljivst su lis­to­vi koji pri­ka­zu­ju Buzet (Pinguente) i oko­li­cu, a izra­đe­ni su tije­kom Jozefinske topo­graf­ske izmje­re na pri­je­la­zu iz 18. u 19. sto­lje­će. Iz dru­ge polo­vi­ce 20. st. izlo­že­ni su lis­to­vi Topografske kar­te u mje­ri­lu 1:25 000 i Osnovne držav­ne kar­te u mje­ri­lu 1:5000. U istom su mje­ri­lu lis­to­vi Digitalne orto­fo­to­kar­te izra­đe­ni 2005. godine.

Detaljni pri­ka­zi Buzeta i okol­nih mjes­ta pri­ka­za­ni su na katas­tar­skim pla­no­vi­ma. Na izlož­bi će biti izlo­že­ni sta­ri katas­tar­ski pla­no­vi iz 19. st., ali i naj­no­vi­ji koji su pod­lo­ga suvre­me­nom pros­tor­nom pla­ni­ra­nju. Karte i pla­no­vi na ovoj izlož­bi naj­ve­ćim dije­lom dola­ze iz Državnog arhi­va u Pazinu, Državnog arhi­va u Splitu, Državnog arhi­va u Veneciji, Državnog arhi­va u Trstu, Centra za povi­jes­na istra­ži­va­nja u Rovinju, Državne geodet­ske upra­ve, Geodetskog fakul­te­ta Sveučilišta u Zagrebu i Istarskog vodo­vo­da Buzet d.o.o.

Autori izlož­be su Miljenko Lapaine i Marija Brajković, a obli­ko­va­nje izlož­be pot­pi­su­je Aleksandar Nikolić. Katalog izlož­be koji obu­hva­ća sve izlo­že­ne kar­te i pla­no­ve tiskan je pro­gram­skoj publi­ka­ci­ji koju izda­je Hrvatsko kar­to­graf­sko druš­tvo uz 11. savje­to­va­nje o kar­to­gra­fi­ji i geoin­for­ma­ci­ja­ma. Izložba će biti sve­ča­no otvo­re­na u subo­tu, 9. 5. 2015. u 18:30 sati u Zavičajnom muze­ju u Buzetu.

Izvor

Slika