Medionauti: televizijska emisija o građanskom odgoju i medijskoj pismenosti

20.05.2015.

U povo­du današ­njeg emi­ti­ra­nja emi­si­je za mla­de o gra­đan­skom odgo­ju i medij­skoj pisme­nost “Medionauti”, jučer (uto­rak, 19. svib­nja) je u Školskoj knjiž­ni­ci Gimnazije Pula odr­ža­na kon­fe­ren­ci­ja za novi­na­re na kojoj je pro­jekt pred­sta­vio reali­za­cij­ski tim – Ivan Dobran, Marko Zdravković-Kunac, Tanja Carić i Tanja Tomić. Novinarima su se još obra­ti­li Branka Antunović-Piton, rav­na­te­lji­ca pul­ske Gimnazije, i Davor Kliman, rav­na­telj pul­ske Škole pri­mi­je­nje­nih umjet­nos­ti i dizajna.

Screen Shot 2015-05-20 at 10.07.17

“Medionauti” je novi pro­jekt Pulske film­ske tvor­ni­ce nami­je­njen sred­njo­škol­ci­ma. U nje­go­vu sklo­pu Tanja Carić, pro­fe­so­ri­ca u pul­skoj Gimnaziji, odr­ža­va radi­oni­ce na koji­ma se uče­ni­ke upoz­na­je s oda­bra­nom temom iz gra­đan­skog odgo­ja i medij­ske pisme­nos­ti. Slijedi istra­ži­va­nje, deba­ta među uče­ni­ci­ma, krat­ka ins­ce­na­ci­ja pro­ble­ma, anke­ta na tere­nu s gra­đa­ni­ma, osmiš­lja­va­nje slo­ga­na i, na kra­ju, izra­da soci­jal­ne rek­la­me. Cijeli pro­ces pra­ti se kame­ra­ma i potom obli­ku­je u tele­vi­zij­sku emi­si­ju koja je kon­ci­pi­ra­ne tako da sred­njo­škol­ci sami osmiš­lja­va­ju sadr­žaj te pod struč­nim vod­stvom sudje­lu­ju u nje­zi­noj izra­di. No, kako kaže Zdravković-Kunac, „Medionauti“ su više radi­oni­ca nego­li tele­vi­zij­ska emi­si­ja budu­ći da se radi o edu­ka­cij­skom pro­ce­su koji se sni­ma dok se događa.

“Medijska pisme­nost je niz zna­nja i vje­šti­na danas pri­je­ko potreb­nih budu­ći da smo okru­že­ni medi­ji­ma i bom­bar­di­ra­ni infor­ma­ci­ja­ma u kojim se ina­če nemo­gu­će sna­la­zi­ti. Poanta je upoz­na­ti mla­de s pozi­tiv­nim i nega­tiv­nim stra­na­ma medi­ja, potak­nu­ti ih na kri­tič­ko pro­miš­lja­nje i ana­li­zu, i u konač­ni­ci nauči­ti ih nji­ho­voj pro­izvod­nji. Oni sudje­lu­ju u cije­lom pro­ce­su izra­de emi­si­je kao surad­ni­ci, glum­ci, mon­ta­že­ri…“, objas­nio je Dobran.

“U pos­to­je­ćem gra­đan­skom rasu­lu gra­đan­skih kom­pe­ten­ci­ja nema, dok su s dru­ge stra­ne dje­ca izlo­že­na nizu infor­ma­ci­ja. Ali ovak­va vrsta obra­zo­va­nja nije potreb­na samo nji­ma kao sudi­oni­ci­ma nego i kole­ga­ma koji mogu vidje­ti kako pri­mi­je­ni­ti ide­je iz gra­đan­skog odgo­ja u radu s uče­ni­ci­ma“, rek­la je Carić koja o uče­ni­ci­ma kaže da su se, zasi­će­ni nas­ta­vom u ško­li, rado oda­zva­li te su bili vrlo koope­ra­tiv­ni i zain­te­re­si­ra­ni za pro­ved­bu projekta.

Prvih pet polu­sat­nih emi­si­ja koje obra­đu­ju pro­ble­ma­ti­ke dis­kri­mi­na­ci­je homo­sek­su­al­nih oso­ba, utje­ca­ja medi­ja na mla­de, pra­va na pri­vat­nost, korup­ci­je i pra­va na obra­zo­va­nje snim­lje­no je upra­vo u Školskoj knjiž­ni­ci pul­ske Gimnazije, čija se rav­na­te­lji­ca, Branka Antunović-Piton, tako­đer osvr­nu­la na pro­jekt. „Kada nam se za surad­nju obra­tio biv­ši uče­nik vidje­la sam u tome poru­ku mla­di­ma da mogu i tre­ba­ju dje­lo­va­ti u druš­tvu. Neki od njih, koji su pri­rod­no intro­vert­ni, u pro­jek­tu koji je zah­ti­je­vao aktiv­ni anga­žman bili su slo­bod­ni­ji i koope­ra­tiv­ni­ji. Na žalost, u kla­sič­nom obli­ku rada nema vre­me­na za nji­ho­vo uklju­či­va­nje na takav jedan način i poprat­no iskazivanje.“

Trailer za “Medionaute” može­te pogle­da­ti ovdje:

Izvor