Međunarodni dan muzeja na temu ‘Muzeji za održivo društvo’

15.05.2015.

Međunarodni dan muze­ja pros­la­vit će se u Hrvatskoj od 16. do 18. svib­nja s tris­to­ti­njak pro­gra­ma u više od sto­ti­nu muze­ja, koji su se ove godi­ne oku­pi­li oko teme ‘Muzeji za odr­ži­vo druš­tvo’. Izabrana tema isti­če nji­ho­vu aktiv­nu ulo­gu u posre­do­va­nju novih ide­ja i osvješ­ći­va­nju jav­nos­ti o potre­bi usva­ja­nja novog pona­ša­nja pre­ma oko­li­šu i resursima.

Screen Shot 2015-05-15 at 09.50.03

Cilj mani­fes­ta­ci­je je pro­mi­ca­ti muzej­sku stru­ku putem kre­ativ­nih doga­đa­nja i aktiv­nos­ti veza­nih uz temu, a ovo­go­diš­njom temom uka­zu­je se na nuž­nost pos­ti­za­nja rav­no­te­že izme­đu razvoj­ne dina­mi­ke ljud­skog druš­tva i gra­ni­ce pri­rod­nih poten­ci­ja­la, rek­la je na kon­fe­ren­ci­ji za novi­na­re Tončika Cukrov, vodi­te­lji­ca mani­fes­ta­ci­je pri Muzejskom doku­men­ta­cij­skom centru.

Kako je tema eko­lo­ška i aktu­al­na, bit­no je kroz muzej­ske aktiv­nos­ti defi­ni­ra­ti povi­jes­ni i druš­tve­ni aspekt pre­ma oko­li­šu, nači­nu pro­izvod­nje, etič­kom kon­zu­me­riz­mu i dru­gom, doda­la je.

Nizom izlož­bi, pre­da­va­nja, radi­oni­ca, kon­ce­ra­ta, pred­sta­va, vod­sta­va, muze­ji će uka­za­ti na svo­ju neizos­tav­nu ulo­gu u razvo­ju druš­tva, posre­do­va­nju novih ide­ja i pre­is­pi­ti­va­nju i rede­fi­ni­ra­nju ljud­skog dje­lo­va­nja na svim podru­čji­ma živo­ta, s namje­rom stva­ra­nja odr­ži­ve per­s­pek­ti­ve za nado­la­ze­će generacije.

Od tris­to­ti­njak pro­gra­ma diljem Hrvatske na kon­fe­ren­ci­ji su pred­stav­lje­ni neki od njih. Temu adek­vat­nog obli­ko­va­nja pros­to­ra Hrvatski muzej arhi­tek­tu­re HAZU‑a u Zagrebu obra­dit će u surad­nji s arhi­tek­ti­com Mladenkom Dabac, koja će u tri temat­ske cje­li­ne pred­sta­vi­ti svo­je inter­dis­ci­pli­nar­ne i tran­s­na­ci­onal­ne ‘+gre­en con­cept’ EU autor­ske projekte.

Njezino će pre­da­va­nje obu­hva­ti­ti teme zele­nog urba­niz­ma i ter­ma­liz­ma, pita­nje gra­da Zagreba kao zele­ne metro­po­le 2020. i pred­sta­vi­ti moguć­nos­ti koje Zagreb kao grad buduć­nos­ti može ponu­di­ti kao doda­nu vri­jed­nost u stra­te­gi­ja­ma pre­poz­na­va­nja i pove­zi­va­nja pros­tor­nih kva­li­te­ta EU prostora.

Izvor

Slika