Predstavljen katalog ‘’Živo(s)t kosira’’ u Tinjanu

19.05.2015.

Povodom Međunarodnog dana muze­ja koji je obi­lježn u subo­tu 16. svib­nja, u sklo­pu Folklorne mani­fes­ta­ci­je  “Kumpanija kosi­ri­ći i gos­ti” u  Tinjanu, uz izlož­bu dje­čjih rado­va, pred­stav­ljen je i kata­log muzej­sko-edu­ka­tiv­ne akci­je “Živo(s)t kosi­ra” Etnografskog muze­ja Istre.

Jubilarna 20. akci­ja u orga­ni­za­ci­ji Sekcije za muzej­sku peda­go­gi­ju i kul­tur­nu akci­ju Hrvatskog muzej­skog druš­tva odr­ža­va­la se od trav­nja do svib­nja pod nazi­vom (ODR)ŽIVO(S)T. Zadana tema odlič­no se uklo­pi­la u pro­gra­me i misi­ju Etnografskog muze­ja Istre, a to je rad s lokal­nom zajed­ni­com. Stoga nije slu­čaj­nost da je za temu oda­bran muzej­ski pred­met koji je još uvi­jek u živoj upo­tre­bi, a poseb­no je važan za Tinjan i oko­li­cu. Riječ je o kosiru!

Screen Shot 2015-05-19 at 10.49.35

Program “Živo(s)t kosi­ra” odvi­jao se na rela­ci­ji Muzej – Kumpanija Kosirići, Tinjan. Kroz mje­sec dana u neko­li­ko faza reali­zi­ra­ni su zada­ni cilje­ve kako bi oži­vi­li kosir – alat koji je zna­ča­jan za život istar­skog selja­ka. Mirjana Margetić, viša muzej­ska peda­go­gi­nja je posje­ti­la dje­cu iz Kumapnije Kosirići iz Tinjana kako bi ih pobli­že upoz­na­la s kul­tur­nom bašti­nom i fun­du­som muze­ja. Zatim je odr­ža­na pri­ča­oni­ca pod lado­njom koju je vodio Atilio Prelac, kovač iz Tinjana. Inspirirani pri­ča­oni­com na likov­no –lite­rar­noj radi­oni­ci dje­ca su ima­la puno moti­vi­ma za izra­du kosi­ra, pisa­nje pri­ča i pje­sa­ma, izra­du stri­po­va ili crte­ža na ovu temu. Svi ovi vri­jed­ni rado­vi, kao i član­ci o radu Kumpanije Kosirići, opis Akcije i krat­ki pri­kaz kosi­ra iz fun­du­sa muze­ja mogu se pro­či­ta­ti u kata­lo­gu Živo(s)t kosi­ra. Svim sudi­oni­ci­ma edu­ka­tiv­ne akci­je kata­log je svu­če­no dodi­je­ljen Kosirićima na pozor­ni­ci nakon nji­ho­vog nastupa.

Izvor