ZGUBJENI VERŠI NA BAŠTIONU U ROČU

28.05.2015.

Buzetski knji­žev­ni susre­ti Na bašti­onu ove će godi­ne, prvi put nakon osam izda­nja, gos­to­va­ti izvan samo­ga gra­da Buzeta – u Roču. Deveto izda­nje susre­ta bit će odr­ža­no na bašti­onu kraj roč­ke ško­le, 28. svib­nja s počet­kom u 19 sati. Gošća je pjes­ni­ki­nja Milena Draščić Rušnjak, a povod je upra­vo objav­lje­na nje­na prva zbir­ka pje­sa­ma “Zgubjeni verši”.

Screen Shot 2015-05-28 at 10.38.28

Na pred­stav­lja­nju knji­ge o pjes­ni­ki­nji i nje­noj poezi­ji govo­rit će ured­ni­ca izda­nja Mirjana Pavletić i auto­ri­ca pogo­vo­ra Nataša Vivoda. Knjiga je izaš­la u nak­la­di Pučkog otvo­re­nog uči­li­šta “Augustin Vivoda” iz Buzeta. Opremljena je foto­gra­fi­ja­ma Lili Lee Rušnjak, gra­fič­ki ju je obli­ko­vao David Ivić, a tiska­na je u zagra­bač­kom Grafomarku. U slu­ča­ju lošeg vre­me­na pro­mo­ci­ja će biti odr­ža­na u naz­na­če­no vri­je­me u Domu kul­tu­re u Roču.

Izvor