Nagrada za studentski rad na temu žena odnosno rodne problematike 2015

09.06.2015.

Centar za žen­ske stu­di­je i ove godi­ne objav­lju­je Natječaj za dodje­lu Nagrade za stu­dent­ski rad na teme žena odnos­no rod­ne pro­ble­ma­ti­ke. Natječaj je otvo­ren do 1. lis­to­pa­da i nami­je­njen je svim stu­den­ti­ca­ma i stu­den­ti­ma pred­di­plom­skih, diplom­skih i inte­gri­ra­nih stu­di­ja sve­uči­li­šta u Republici Hrvatskoj, svih znans­tve­nih i umjet­nič­kih područja.

Screen Shot 2015-06-09 at 10.58.39

Rad koji se pri­jav­lju­je za Nagradu tre­ba se temat­ski bavi­ti žen­skom i/ili rod­nom pro­ble­ma­ti­kom. Nagrada se sas­to­ji od pove­lje i nov­ča­nog izno­sa, a dodje­lju­ju se tri nagrade.

Dodatne infor­ma­ci­je može­te dobi­ti e‑mailom (zenstud@zenstud.hr).

U pri­lo­gu može­te pro­na­ći pri­jav­ni obra­zac.

Izvor