O češkom snu

05.06.2015.

Češki san

Češki doku­men­tar­ni film „Češki san“, koji se veče­ras (5. lip­nja) pri­ka­zu­je na HTV 3 u 23.30, iza­za­vao je pri­je 10-ak godi­na broj­ne kon­tro­ver­ze u češkom druš­tvu i čak pos­tao pred­me­tom ras­pra­ve u nji­ho­vom parlamentu.

Redatelji Vit Klusak i Filip Remuda pla­si­ra­li su i raz­ra­di­li rek­lam­nu kam­pa­nju za novi hiper­mar­ket, koris­te­ći goto­vo sva ras­po­lo­ži­va mar­ke­tin­ška sred­stva, iako se radi­lo o čis­toj fik­ci­ji i nepos­to­je­ćem pro­jek­tu. Pritom su sni­ma­li cije­li pro­pa­gan­d­ni pos­tu­pak i dola­zak hor­de gra­đa­na na otva­ra­nje, koji su tek tamo shva­ti­li da su nasa­ma­re­ni. „Češki san“ je doku­men­ta­rac koji sigur­no nema veli­kih umjet­nič­kih dose­ga, a vrlo je upit­na i moral­na dimen­zi­ja cije­log pro­jek­ta, što je potak­nu­lo i rani­je spo­me­nu­te ras­pra­ve o druš­tve­noj odgo­vor­nos­ti autora.

No, tema je vrlo intri­gant­na sa soci­olo­škog aspek­ta, budu­ći da će se broj­ni gle­da­te­lji nasmi­ja­ti lako­vjer­nos­ti nasa­ma­re­nih gra­đa­na, iako bi se i samo vje­ro­jat­no lako dali pre­ves­ti žed­ni pre­ko vode, naro­či­to kad bi bili izlo­že­ni više­tjed­noj izlo­že­nos­ti obe­ća­nji­ma o rekord­nim popus­ti­ma. Osim toga, tema­ti­ka je naro­či­to atrak­tiv­na u tran­zi­cij­skim zem­lja­ma (daka­ko, i u Hrvatskoj), čije je gra­đa­ne oči­to bilo lak­še zaves­ti nere­al­nim kon­zu­me­ris­tič­kim obe­ća­nji­ma, ali čini se da i kod njih nas­tu­pa gor­ko otrežnjenje.

 

E.L.