Premijera „Priča koje valja pripovijedati“

09.06.2015.

U sklo­pu 20. MKFM‑a, Međunarodnog kaza­liš­nog fes­ti­va­la mla­dih, sinoć je u Istarskom narod­nom kaza­li­štu Gradskom kaza­li­štu Pula pre­mi­jer­no odi­gra­na pred­sta­va “Priče koje valja pri­po­vi­je­da­ti”. MKFM je nas­tao s ciljem poti­ca­nja mla­dih Puljana i Istrana da se radom u fes­ti­val­skim radi­oni­ca­ma pri­bli­ži­le sve­mu što čini kaza­li­šte, ali i da stu­den­ti­ma kaza­liš­ne umjet­nos­ti i već afir­mi­ra­nim kaza­liš­nim dje­lat­ni­ci­ma ponu­di jedan «dru­ga­či­ji» način uče­nja i stje­ca­nja novih vje­šti­na. Od 2008. MKFM je podi­je­ljen na dva pod-fes­ti­va­la: Školu ple­sa  i Pulski Forum – fes­ti­val pri­mi­je­nje­nog kaza­li­šta, u pot­pu­nos­ti posve­ćen Kazalištu potla­če­nih – soci­jal­no anga­ži­ra­nom inte­rak­tiv­nom kaza­li­štu kojeg je razvio bra­zil­ski reda­telj Augusto Boal. Tako su i “Priče koje valja pri­po­vi­je­da­ti” dio pro­gra­ma Pulskog Foruma, a pred­stav­lje­ne su kao „pos­tin­dus­trij­sko puč­ko kaza­li­šte“ ili „druš­tve­no anga­ži­ra­na kome­di­ja“. Prvotna naka­na reda­te­lja, Aleksandra Bančića, bila je da se pred­sta­va odr­ži u MMC‑u Luka, ali zbog teh­nič­kih pote­ško­ća u zad­nji tren je pre­mje­šte­na na Malu sce­nu INK‑a. Bančić je ujed­no zas­lu­žan i za ori­gi­na­lan pri­je­vod tek­s­ta na mje­ša­vi­nu knji­žev­nog hrvat­skog i čakav­šti­ne, pa tako nas­lov u pred­sta­vi pos­ta­je „sakra­men­ske što­ri­je ki jih rabi povidati“.

price1

“Priče…” (ili Historias para ser con­ta­das) su sati­rič­no dje­lo koje je 1956. napi­sao argen­tin­ski dra­ma­turg Osvaldo Dragún (1929. – 1999.) i sma­tra­ju se jed­nim od temelj­nih dje­la juž­no­ame­rič­ke dra­me 20. sto­lje­ća. Iako nas od nas­tan­ka tek­s­ta dije­li više od pola sto­lje­ća i veli­ka pros­tor­na uda­lje­nost, on se može u pot­pu­nos­ti pres­li­ka­ti i na našu današ­nji­cu. Sastoji se, u stva­ri, od tri zaseb­ne pri­če (Priča o jed­noj upa­li, ženi i dva muškar­ca, Priča o tome kako se naš pri­ja­telj Panchito González osje­ćao kri­vim za epi­de­mi­ju kuge u Južnoafričkoj repu­bli­ci, te Priča o čovje­ku koji se pre­tvo­rio u psa) koje govo­re o čovje­ko­vu suoča­va­nju sa svo­jim sla­bos­ti­ma i okol­nos­ti­ma unu­tar dehu­ma­ni­zi­ra­nog, nepri­ja­telj­skog, indi­fe­rent­nog druš­tva (pro­ces koji Dragún nazi­va ani­ma­li­za­ci­ja), o vre­me­nu u koje­mu se čovje­ko­va huma­nost žrtvu­je radi nov­ca i pukog pre­živ­lja­va­nja. „Ne moren, moran dela­ti“, odnos­no „ne mogu, moram radi­ti“ fra­za je koju danas sve češ­će koris­ti­mo, dok nam živo­ti pro­la­ze a da ih i ne živi­mo, zarob­lje­ni u mre­žu „rad­nih oba­ve­za“ i stra­ha za egzis­ten­ci­ju svo­je obi­te­lji. Danas se pošte­ni rad pod­cje­nju­je i sve se, uz što šare­ni­ji dizajn omo­ta, može kupi­ti i pro­da­ti. Selo i pro­izvod­ne dje­lat­nos­ti pro­pa­da­ju, razvi­ja se samo usluž­na dje­lat­nost; trgo­vi­na i turi­zam koji lju­de svo­de na pot­pla­će­ne sluge.

price2

Ova pred­sta­va u sti­lu teatra apsur­da želi potak­nu­ti gle­da­te­lje na raz­miš­lja­nje o umi­ru­ćoj kul­tu­ri pro­izvod­nje (odnos­no, kre­ativ­nog izra­ža­va­nja uop­će), o tome kako se od naro­da koji je bio pono­san, kre­ati­van, kons­truk­ti­van, stva­ra masa izgub­lje­nih, depre­siv­nih lju­di koji su sprem­ni na sve kako bi pre­ži­vje­li (pa čak i pre­tvo­ri­ti se u psa ili une­sre­ći­ti dru­ge lju­de zbog svo­je finan­cij­ske koris­ti). Njena soci­jal­na este­ti­ka govo­ri soci­jal­no potla­če­ni­ma, svi­ma koje je tak­vo druš­tvo dove­lo na rub egzis­ten­ci­je ne shva­ća­ju­ći da tako uni­šta­va i sebe, jer smo svi pove­za­ni. Predstava “Priče koje valja pri­po­vi­je­da­ti” dono­si nam tu uni­ver­zal­nu isti­nu, vid­lji­vu danas još i nagla­še­ni­je u cije­lom svi­je­tu koji ubr­za­no uni­šta­va ban­kar­sko-kor­po­ra­cij­ska eli­ta, gra­be­ž­ljiv­ci koji ne vide pove­za­nost čovje­čans­tva u „mre­žu živo­ta“, ubr­za­no je uni­šta­va­ju­ći radi pro­fi­ta i vlas­ti­tih bijed­nih pri­vi­le­gi­ja i pozi­ci­ja na druš­tve­noj ljes­tvi­ci. O tim “pri­ča­ma” tre­ba govo­ri­ti, tre­ba ih pre­no­si­ti i osvje­šta­va­ti lju­de za činje­ni­cu da bez gos­po­dar­stva, bez pro­izvod­nje, bez stva­ra­nja (i stva­ra­laš­tva kao tak­vog) neće­mo ops­ta­ti, kao što bez rada i pošte­ne nak­na­de za nje­ga ne ops­ta­je ni čovjek.

price3

Predstavu su ležer­no odglu­mi­li Valter Roša, Ana Rumak, Šandor Slacki jr. i Teodor Tiani, uz auto­ra glaz­be Gorana Farkaša koji je svo­ja vese­la poigra­va­nja s cir­ku­skom glaz­bom i u nju uple­te­nim istar­skim moti­vi­ma izvo­dio uži­vo na sce­ni, doda­ju­ći po potre­bi i raz­ne zvuč­ne efek­te. Jednostavnu sce­no­gra­fi­ju, sas­tav­lje­nu od pale­ta i dru­gog indus­trij­skog otpa­da, kao i kos­ti­me koji su se iz pla­vih rad­nič­kih trli­ža mogli u neko­li­ko jed­nos­tav­nih pote­za pre­obra­zi­ti  u sve­ča­na odi­je­la ili opre­mu kuća­ni­ce, pre­ma tre­nut­noj potre­bi liko­va, osmis­li­la je Kristina Nefat. Ina Kihli ruč­no je izra­di­la broj­ne šare­ne rek­vi­zi­te, a plat­na su osli­ka­li čla­no­vi likov­ne sek­ci­je uče­nič­ke zadru­ge “Šparoga” pul­ske Škole za odgoj i obra­zo­va­nje. Cirkuskim vje­šti­na­ma glum­ce je podu­ča­va­la Irena Boljunčić Gracin, dok dizajn vizu­al­nog iden­ti­te­ta pred­sta­ve pot­pi­su­je Zvjezdana Vukić. Svima nji­ma koje je publi­ka na kra­ju pred­sta­ve nagra­di­la srdač­nim plje­skom , reda­telj je – umjes­to uobi­ča­je­nog cvi­je­ća – pok­lo­nio po jed­nu pse­ću kost.

price5

Reprize „Priča koje valja pri­po­vi­je­da­ti“ može­te pogle­da­ti danas 9. i sutra 10. lip­nja, tako­đer s počet­kom u 21 sat.

Tekst Daniela KNAPIĆ

Foto