Prije mora do Marafora – ciklus kreativnih radionica, igraonica i pričaonica u Poreču||PROGRAMMA EDUCATIVO-CREATIVO PER BAMBINI A PARENZO

30.06.2015.

[lang_hr]Gradska knjiž­ni­ca Poreč za svo­je naj­mla­đe koris­ni­ke pri­pre­mi­la je niz ljet­nih zanim­lji­vih radi­oni­ca, igra­oni­ca i pri­ča­oni­ca iz cik­lu­sa “Prije mora do Marafora”. Radionice za razvoj moto­ri­ke, čita­nje pri­ča, kre­ativ­ne i likov­ne radi­oni­ce u orga­ni­za­ci­ji poreč­ke knjiž­ni­ce u ljet­nim mje­se­ci­ma sva­ke godi­ne posje­ti više od 500 dje­ce, što je naj­ve­ći poka­za­telj da su mali­ša­ni, i oni malo veći, ite­ka­ko želj­ni dobro osmiš­lje­nog lje­ta, novih dru­že­nja i kre­ativ­nih i edu­ka­tiv­nih izra­ža­va­nja. Radionice su nami­je­nje­ne dje­ci Poreštine i naj­mla­đim gos­ti­ma koji lje­to pro­vo­de u Poreču i aktiv­no sudje­lu­ju u svim doga­đa­nji­ma odje­la za djecu.[/lang_hr]

[lang_it]La Biblioteca Civica di Parenzo ha pre­pa­ra­to una serie di even­ti edu­ca­ti­vo-cre­ati­vi del ciclo “Prije mora do Marafora” (Prima del mare alle Metafore) des­ti­na­ti ai loro mem­bri più pic­co­li. I loro labo­ra­to­ri per lo svi­lup­po moto­rio, quel­li dedi­ca­ti alla let­tu­ra di sto­rie e rac­con­ti e i wor­k­shop cre­ati­vo-artis­ti­ci coinvol­go­no ogni esta­te più di 500 bam­bi­ni dimos­tran­do il loro inte­re­sse per tali con­te­nu­ti. I labo­ra­to­ri sono pre­vis­ti per i bam­bi­ni del ter­ri­to­rio paren­ti­no come pure ai più giova­ni ospi­ti che sog­gi­or­na­no a Parenzo duran­te il peri­odo esti­vo e sono coinvol­ti atti­va­men­te negli even­ti del­la Sezione per bam­bi­ni. [/lang_it]

Screen Shot 2015-06-30 at 11.06.42

[lang_hr]Svi pro­gra­mi odr­ža­vat će se od ovog pet­ka, 3. srp­nja, na 1. katu odje­la za dje­cu Gradske knjiž­ni­ce (Trg Marafor 4) s počet­kom u 11 sati i jedi­no što tre­ba­te je na vri­je­me pri­ja­vi­ti se.[/lang_hr]

[lang_it]Tutti i pro­gram­mi comin­ce­ran­no a svol­ger­si ques­to vener­dì, 3 luglio con ini­zio alle ore 11, al pri­mo piano del­la Sezione per bam­bi­ni del­la Biblioteca civi­ca di Parenzo (Piazza Marafor 4). Per par­te­ci­pa­re bisog­na solo annun­ci­are la pro­pria pre­sen­za in tem­po. [/lang_it]

Izvor