Može li se spasiti naša zvjezdarnica svjetskog glasa?

06.07.2015.

Jedna foto­gra­fi­ja nedav­no objav­lje­na i dije­lje­na po Facebooku pod­sje­ti­la je sve lju­bi­te­lje astro­no­mi­je koji su je ima­li pri­li­ke vidje­ti, da će vra­ta naj­poz­na­ti­je hrvat­ske zvjez­dar­ni­ce, one u Višnjanu, svo­je mogu­će posje­ti­te­lje dru­gu godi­nu za redom uglav­nom doče­ki­va­ti zatvo­re­na s nat­pi­som: ‘Dragi lju­bi­te­lji zna­nos­ti i obi­te­lji, dra­go nam je da vas zani­ma astro­no­mi­ja i dra­go nam je da pos­to­ji­te, no naža­lost naša raz­miš­lja­nja ne dije­le stra­te­zi koji se bave turiz­mom. Svi naši pro­gra­mi su uki­nu­ti… Vi se u cen­tral­noj Istri tre­ba­te divi­ti radu težač­kih ruku, mas­li­no­vom ulju, vinu i tartufima’.

Screen Shot 2015-07-06 at 11.16.23

autor: Nenad Jarić Dauenhauer, tportal.hr

Nije novost da se kul­t­na pro­ma­trač­ni­ca, koja se od osni­va­nja 1992. do danas pro­fi­li­ra­la kao naj­plod­ni­je mjes­to na svi­je­tu za otkri­će malih tije­la u Sunčevom sus­ta­vu (više od 1700 manjih pla­ne­ta otkri­ve­no je nji­ho­vim tele­sko­pom od 40 cm) i pos­ta­la važ­no mjes­to ne samo na hrvat­skoj, nego i na svjet­skoj kar­ti ins­ti­tu­ci­ja za popu­la­ri­za­ci­ju zna­nos­ti, naš­la u finan­cij­skim pro­ble­mi­ma. O tome su medi­ji, uklju­ču­ju­ći i tpor­tal, pisa­li još proš­le godi­ne. No, ono što bri­ne je da ti pro­ble­mi još uvi­jek nisu riješeni.

Dugogodišnji vodi­telj pro­ma­trač­ni­ce, astro­nom Korado Korlević, 18. naj­pro­duk­tiv­ni­ji otkri­vač aste­ro­ida na svi­je­tu (sam je otkrio goto­vo tisu­ću aste­ro­ida, a dva kome­ta nose nje­go­vo ime), kaže da se više i ne nada nekom oživ­lja­va­nju pro­jek­ta koji je odgo­jio gene­ra­ci­je astro­no­ma ama­te­ra i pro­fe­si­ona­la­ca. Brojni entu­zi­jas­ti koji su na nje­mu radi­li otiš­li su, a pro­gra­mi za turis­tič­ke gru­pe uki­nu­ti su jer nije bilo nov­ca. Štoviše, ostao im je dug od oko 40.000 kuna, od čega je naj­vi­še utro­še­no za odr­ža­va­nje veli­kog trav­nja­ka na kojem su se okup­lja­li, sje­di­li i leža­li zvjez­do­ljup­ci za pro­ma­tra­nja nebe­skih spek­ta­ka­la kao što su kiše mete­ora. Projekt koji je, među osta­lim, uklju­či­vao pro­gra­me za obi­te­lji i dje­cu te ljet­ni Astro fest, još su do 2013. finan­cij­ski poma­ga­le turis­tič­ke zajed­ni­ce Poreča i Tar-Vabrige, no od tada, sred­stva su presušila.

Hrvatska funk­ci­oni­ra kao Grčka pri­je dva i pol milenija

Brojni medi­ji i lju­bi­te­lji astro­no­mi­je pita­li su se kako je mogu­će da u Istri, koja toli­ko zara­đu­je na turiz­mu, ne pos­to­ji inte­res za znans­tve­ni turi­zam koji se u svi­je­tu doka­zao kao vrlo uspje­šan i uno­san koncept.

Korlević sma­tra da je ključ­ni pro­blem u tome što Višnjan nema ni turis­tič­ku zajed­ni­cu niti hotel te što naš sus­tav turiz­ma ne dje­lu­je orga­ni­zi­ra­no, već sti­hij­ski i kratkovidno.

‘Svaka turis­tič­ka zajed­ni­ca u Hrvatskoj bri­ne se samo za pro­jek­te i pri­ho­de koje će ostva­ri­va­ti na vlas­ti­tom teri­to­ri­ju. Kao da smo u Grčkoj pri­je 2500 godi­na, podi­je­lje­noj na puno poli­sa. Sve što se zbi­va izvan gra­ni­ca nekog poli­sa, niko­ga u poli­su ne zani­ma’, rekao je za tpor­tal Korlević.

‘Čini se da turis­tič­ke zajed­ni­ce Poreča, Rovinja i Umaga zapra­vo ne žele da se turis­ti mak­nu iz nji­ho­vih gra­do­va, nego žele da tro­še novac isklju­či­vo kod njih. Oni će reći da je super to što pos­to­ji­mo, među­tim, stje­če se dojam da zapra­vo ne mis­le tako. Štoviše, čini se da im je u inte­re­su da turis­ti osta­nu i tro­še samo kod njih, da ne idu nig­dje drug­dje’, pojas­nio je naš astro­nom koji je nedav­no ime­no­van za čel­ni­ka Zaklade Adris.

Milijunski gubi­tak

Korlević sma­tra da zbog ovak­ve situ­aci­je ne trpe samo pro­mo­ci­ja zna­nos­ti i bogat­stvo istar­ske turis­tič­ke ponu­de, već i gos­po­dar­stvo Višnjana i regije.

U boljim dani­ma, pri­je 2013. godi­ne, u pro­ma­trač­ni­cu je naj­vi­še gos­ti­ju dola­zi­lo iz Poreča i Umaga, a naj­broj­ni­ji su, osim Hrvata, bili Slovenci. No Umag se, kaže, kon­cen­tri­rao uglav­nom na tenis, a Poreč je odlu­čio da su im važ­ni­je barok­ne veče­ri, mada grad nema nikak­vu barok­nu tra­di­ci­ju. Popularizacija zna­nos­ti, čini se, niko­ga ne zani­ma, una­toč tome što u zvjez­dar­ni­cu iz cije­lo­ga svi­je­ta mailo­vi­ma sti­žu upi­ti o ljet­nim događanjima.

Zvjezdarnica je još pri­je par godi­na izvan sezo­ne dnev­no bilje­ži­la posje­te oko sto­ti­nu lju­di. U jeku sezo­ne u jed­noj veče­ri, pri­mje­ri­ce u noći­ma s kišom mete­ora Perzeida, zna­lo im je doći pre­ko tisu­ću gos­ti­ju; pone­kad je bilo goto­vo nemo­gu­će par­ki­ra­ti sve automobile.

‘Procjenjujem da Višnjan godiš­nje izgu­bi više od mili­jun kuna jer su svi oni koji su posje­ći­va­li zvjez­dar­ni­cu za redo­vi­tih večer­njih pauza, nakon gle­da­nja Sunca i pre­da­va­nja odla­zi­li u obliž­nje res­to­ra­ne i kafi­će na veče­ru i piće. Trenutno zvjez­dar­ni­ca radi samo s orga­ni­zi­ra­nim posje­ti­ma ško­la. Čak ni glav­ni tele­skop više nije u funk­ci­ji jer od Ministarstva zna­nos­ti već dvi­je godi­ne nismo dobi­li ni kune. Ni od Županije nismo dobi­li ništa jer je ona doni­je­la odlu­ku da nev­la­di­nim orga­ni­za­ci­ja­ma neće dava­ti sred­stva naj­ma­nje prvih šest mje­se­ci u 2014.’ isti­če naš astronom.

Zvjezdarnica je pri­je dvi­je godi­ne ušla u dug koji je mora­la rije­ši­ti, tako da su obus­ta­vi­li sve pro­gra­me. Dug je nas­tao zato što su na sas­tan­ku na kojem su sudje­lo­va­li pred­stav­ni­ci više turis­tič­kih zajed­ni­ca, dogo­vo­ri­li da se pro­jek­ti u Višnjanu nas­ta­ve, a gra­do­vi će pokri­ti tro­ško­ve, od kojih je naj­ve­ći bio odr­ža­va­nje veli­kog trav­nja­ka. Svaka od turis­tič­kih zajed­ni­ca tre­ba­la je pokri­ti samo po par tisu­ća kuna, no to se nije dogodilo.

‘Što da kažem kada naši turis­tič­ki stra­te­zi u jed­noj veče­ri s novi­na­ri­ma poje­du ono­li­ko koli­ko su nama skre­sa­li, zbog čega smo mora­li obus­ta­vi­ti pro­gra­me. Morali smo otpus­ti­ti lju­de. Sada još radi­mo samo za skup­ne posje­te ško­la. Sedam godi­na razvi­ja­li smo suvre­me­ni pro­gram kak­ve ima­ju slič­ni svjet­ski pro­jek­ti, s family-bon­din­gom, koji sada više ne može zaži­vje­ti. Mladići i dje­voj­ke koje smo ško­lo­va­li za astro­vo­di­če, raziš­li su se po svi­je­tu od Irske do Italije. No kome ja sve to govo­rim? Vi može­te pisa­ti o tome, ali kod nas nema niko­ga tko bi to pro­či­tao. Vaš por­tal ne čita nit­ko iz turis­tič­kih zajed­ni­ca jer oni su iznad toga’, rezig­ni­ran je Korlević.

Znanstveni turi­zam može biti interesantan!

U cije­loj ovoj pri­či tra­gič­no je to što zani­ma­nje za znans­tve­no-popu­la­ri­za­cij­ski turi­zam u Hrvatskoj zapra­vo pos­to­ji, samo nit­ko ne nala­zi inte­re­sa da ula­že u Višnjan.

‘U Hrvatskoj na oba­li tre­nut­no ima­mo tri ‘turis­tič­ke zvjez­dar­ni­ce’. Jedna je u Rijeci, dru­ga u Splitu, a tre­ća u Makarskoj. Kako im lokal­ne turis­tič­ke zajed­ni­ce daju novac, one su povuk­le i neka sred­stva iz Ministarstva razvo­ja. Primjerice, Makarska je nedav­no dobi­la 200.000 kuna samo za ure­đe­nje par­ka ispod zvjez­dar­ni­ce. S dru­ge stra­ne, mi smo izgu­bi­li sve pot­po­re, a ne može­mo se natje­ca­ti ni za europ­ske pro­jek­te jer i u nji­ma lokal­ne zajed­ni­ce mora­ju sudje­lo­va­ti barem s udje­lom od oko 20 pos­to. A kako sam već rekao, Višnjan nema svo­ju vlas­ti­tu turis­tič­ku zajed­ni­cu’, objas­nio je Korlević.

Screen Shot 2015-07-06 at 11.23.26

Nazire li se ipak sre­tan kraj?

Kako pri­ča ne bi ima­la samo jed­nu stra­nu, poku­ša­li smo doz­na­ti što o sve­mu mis­le čel­ni­ci turis­tič­kih zajed­ni­ca obliž­njih des­ti­na­ci­ja na moru – Rovinja, Poreča i Umaga kao i one krov­ne – Istarske županije.

Direktorica TZ Umaga bila je na puto­va­nju, a direk­tor TZ Poreča bio je u ure­du, no nije imao vre­me­na za još jedan u nizu raz­go­vo­ra s novi­na­ri­ma koji ih zovu zbog Višnjana.

Direktorica TZ Rovinja rek­la nam je, pak, da oni nika­da nisu ima­li ništa s finan­ci­ra­njem zvjez­dar­ni­ce, ali da pot­pu­no podr­ža­va pro­jekt i cije­ni Korlevića.

Spremnost za nešto više od šut­nje ili usme­ne podr­ške, poka­zao je ipak Denis Ivošević, direk­tor Turističke zajed­ni­ce Istre.

On nam je rekao da 40.000 kuna, koli­ko je svo­je­vre­me­no izno­sio dug zvjez­dar­ni­ce koji se spo­mi­njao po medi­ji­ma, ne pred­stav­lja nika­kav problem.

‘Ako je u pita­nju samo 40.000 kuna, to se može brzo rije­ši­ti, no mis­lim da su u pita­nju bila mno­go veća sred­stva’, objas­nio je Ivošević naj­a­viv­ši da će odmah nazva­ti Korlevića da vidi o čemu je riječ i što se može napraviti.

Što je obe­ćao, to je i učinio.

Nakon raz­go­vo­ra javio nam je dobru vijest, barem u zamet­ku – da su dogo­vo­ri­li da će mu Korlević za dese­tak dana pred­sta­vi­ti svo­je pla­no­ve i pro­ra­ču­ne za mogu­ći nas­ta­vak razvo­ja projekta.

‘Korlević mi kaže da pro­blem nije težak samo 40.000 kuna, da je toli­ko izno­sio samo dug pri­je par godi­na. Potrebna su veća sred­stva jer bi tre­ba­lo ponov­no zapos­li­ti neke lju­de. No, Turistička zajed­ni­ca Istre je jako zain­te­re­si­ra­na za pro­jekt, čak i da on ide dalje, ne samo da se odr­ža­va hlad­ni pogon. Zamolio sam Korlevića da nam poša­lje neke mate­ri­ja­le i obe­ćao da ću poraz­go­va­ra­ti s nekim pred­stav­ni­ci­ma turis­tič­kih zajed­ni­ca i da ćemo sigur­no, ako se radi o nekom pri­hvat­lji­vom izno­su, naći rje­še­nje. Dakle, mi smo s naše stra­ne jako zain­te­re­si­ra­ni za surad­nju’, poru­čio je Ivošević obe­ćav­ši da će nam javi­ti čim dođe do nekog pozi­tiv­nog obrata.

Tko zna, možda ovo na kra­ju ipak ispad­ne neka od onih pri­ča koje su dobi­le sre­tan kraj zahva­lju­ju­ći zani­ma­nju medija.

Izvor