O roditeljskom očaju

03.07.2015.

DVD: DRUGA ŠANSA, reda­te­lji­ce Susanne Bier

Druga šansa

Dansku reda­te­lji­cu Susanne Bier pam­ti­mo po izvr­s­noj dra­mi „U boljem svi­je­tu“ (2011. godi­ne nagra­đe­noj Oscarom), u kojoj se bavi živo­tom dan­skog liječ­ni­ka na pri­vre­me­nom radu u neime­no­va­noj afrič­koj drža­vi, koji se suoča­va s nevje­ro­jat­nom bije­dom i svi­re­pim nasi­ljem lokal­nog psi­ho­pa­ta pre­ma mla­dim trud­ni­ca­ma, a ni u pri­vat­nom živo­tu mu ne cva­tu ruže, budu­ći da teško komu­ni­ci­ra s ogor­če­nom supru­gom koja živi u Danskoj, dok sinu tinej­dže­ru naro­či­to nedos­ta­je sva­kod­nev­no dru­že­nje s ocem.

U tom fil­mu Bier je poka­za­la vrlo dojm­lji­vo reda­telj­sko umi­je­će, budu­ći da je raz­ra­di­la pri­ču s pet-šest podjed­na­ko kom­plek­s­no obra­đe­nih i odlič­no odglum­lje­nih liko­va. Da „U boljem svi­je­tu“ nije bio samo slu­čaj­ni zgo­di­tak, doka­zu­je i nje­zin novi film „Druga šan­sa“ koji je još teže i mrač­ni­je tema­ti­ke. Policijski ins­pek­tor, koji sa supru­gom ima bebu sta­ru neko­li­ko mje­se­ci, zajed­no s part­ne­rom otkri­va zapu­šte­no dije­te iste dobi kod para oko­rje­lih nar­ko­ma­na. Nakon što ins­pek­to­ru dije­te izne­na­da tra­gič­no pre­mi­ne, odlu­ču­je se na sulu­di potez očaj­ni­ka i zamje­nju­je svo­je mrtvo dije­te za bebu nar­ko­ma­na, što je tek uvod u tra­ge­di­ju širih razmjera.

Bier i ovdje poka­zu­je talent za raz­ra­du nape­te pri­če u kom­bi­na­ci­ji s meta­fi­zič­kim pita­nji­ma i etič­kim dvoj­ba­ma, uz odlič­ne glu­mač­ke ulo­ge i pri­lič­no upe­čat­ljiv vizu­al­ni stil. Unatoč izra­zi­to tmur­noj tema­ti­ci, „Druga šan­sa“ (slič­no spo­me­nu­tom fil­mu „U boljem svi­je­tu“) ipak poka­zu­je da tra­gič­na život­na iskus­tva mogu katar­zič­no dje­lo­va­ti na pro­ta­go­nis­te i natje­ra­ti ih da se bore za vlas­ti­tu buduć­nost. Uostalom, i sam nas­lov fil­ma suge­ri­ra da nisu svi mos­to­vi poru­še­ni čak ni onda kad sve govo­ri tome u prilog.

 

Elvis Lenić