Prijavite radove za ARTUM – 4. umaški umjetnički salon

02.07.2015.

Muzej gra­da Umaga objav­lju­ju jav­ni poziv za pri­ja­vu umjet­nič­kih rado­va na pro­jekt ARTUM – 4. uma­ški umjet­nič­ki salon. Tema natje­ča­ja je „Mirisi“, a rok za pri­ja­vu je 30. srpanj. „Danas suvre­me­na umjet­nost negi­ra Hegelovu tezu da se „osjet­lji­vost za umjet­nost odno­si samo na dva teoret­ska osje­ta, osjet vida i slu­ha, dok miris, okus i dodir osta­ju isklju­če­ni iz umjet­nič­kog uži­va­nja“. Do sada smo kroz Artumov umjet­nič­ki salon obra­di­li osje­te dodi­ra i oku­sa, a ove se godi­ne foku­si­ra­mo na pita­nje može li vas I miris potak­nu­ti na umjet­nič­ke kre­aci­je? Odnos umjet­nos­ti i miri­sa inten­zi­vi­rao se zahva­lju­ju­ći avan­gard­nim umjet­nič­kim pokre­ti­ma 20. sto­lje­ća: dada­iz­mu, nadre­aliz­mu i uglav­nom futu­riz­mu. Unatoč svo­joj krh­kos­ti i pro­laz­nos­ti, danas miris pos­ta­je sve popu­lar­ni­ji umjet­nič­ki medij/motiv. Suvremeni umjet­ni­ci koris­te pri­rod­ne miri­se, ete­rič­na ulja, pa i umjet­ne miri­se, kako bi evo­ci­ra­li uspo­me­ne i emo­ci­je, ali i pro­go­vo­ri­li o druš­tve­nim pro­ble­mi­ma ili ispri­po­vi­je­da­li pri­ču o nama i dru­gi­ma. Umjetničko istra­ži­va­nje potak­nu­to miri­som vrlo je slo­žen i zah­tje­van pro­ces jer je u osno­vi subjek­ti­van i pro­mje­njiv; mije­nja se od oso­be do oso­be. U nama su tako na raz­li­či­te nači­ne zapi­sa­ne pri­če s miri­som lje­ta ili stra­ha, odre­đe­nog gra­da, atmo­sfe­re, pre­dje­la…“, piše Biljana Bojić, kus­to­si­ca Muzeja gra­da Umaga u tek­s­tu pozi­va na natječaj.

artum

Prva nagra­da natje­ča­ja izno­si sedam, a dru­ga četi­ri tisu­ća kuna, dok je tre­ća nagra­da samos­tal­na izlož­ba u Muzeju gra­da Umaga. Izbornica ovo­go­diš­njeg ARTUMA je povjes­ni­čar­ka umjet­nos­ti Gorka Ostojić Cvajner. U natje­ča­ju mogu sudje­lo­va­ti svi likov­ni umjet­ni­ci s pro­fe­si­onal­nim ili ama­ter­skim sta­tu­som te s držav­ljans­tvom Republike Hrvatske ili držav­ljans­tvom dru­gih zema­lja. Prijaviti se mogu kao samos­tal­ni auto­ri ili kao gru­pa auto­ra. Rok za pri­ma­nje natje­čaj­nih rado­va zavr­ša­va zaključ­no s 30. srp­njem do 23:59 sati. Natječajni rado­vi koji stig­nu nakon pro­pi­sa­nog roka neće biti raz­ma­tra­ni odnos­no ocje­nji­va­ni. Radove oda­bi­re umjet­nič­ki izbor­nik salo­na, a o rezul­ta­ti­ma selek­ci­je svi će auto­ri biti oba­vi­je­šte­ni elek­tro­nič­kim putem do 4. kolo­vo­za. Nepotpune pri­ja­ve neće se uzi­ma­ti u razmatranje.

Natječajni rado­vi šalju se isklju­či­vo elek­tro­nič­kom poštom na adre­su umagmuzej@gmail.com. Za ARTUM mogu kon­ku­ri­ra­ti rado­vi svih umjet­nič­kih teh­ni­ka (gra­fi­ke, sli­ke, foto­gra­fi­je, video, skul­p­tu­re, per­for­mans, ins­ta­la­ci­je…). Na Natječaj se mogu pri­ja­vi­ti i kon­cep­ti (rad koji je sas­tav­ljen od više dije­lo­va, tvo­re­ći jed­nu cje­li­nu). Radove je potreb­no dos­ta­vi­ti u digi­tal­nom obli­ku s osnov­nim poda­ci­ma o auto­ru, živo­to­pis do jed­ne kar­ti­ce  tek­s­ta, teh­nič­ke podat­ke i opis dje­la, te foto­gra­fi­je rado­va u JPG ina­či­ci (naj­ma­nja rezo­lu­ci­ja 300dpi). Slike mora­ju biti unu­tar dimen­zi­ja 1,50mx1,50m, foto­gra­fi­je unu­tar dimen­zi­ja 1mx1m, a ins­ta­la­ci­je do 2m. Ukoliko je riječ o vide­ora­do­vi­ma, potreb­no je pos­la­ti i opis teh­nič­ke opre­me. Organizator natje­ča­ja zadr­ža­va pra­vo da bez nak­na­de koris­te rado­ve pri­jav­lje­ne na Natječaj u slje­de­će svr­he: izla­ga­nje rado­va u svo­jem ili u dru­gim pros­to­ri­ma u svo­joj orga­ni­za­ci­ji, foto­gra­fi­ra­nje rado­va, za pro­mo­vi­ra­nje, doku­men­ti­ra­nje i arhi­vi­ra­nje natje­ča­ja, osta­lo u dogo­vo­ru s umjet­ni­kom. Nakon selek­ci­je rado­vi će biti pred­stav­lje­ni na zajed­nič­koj izlož­bi ARTUM, koja će biti služ­be­no otvo­re­na 11. ruj­na u Muzeju gra­da Umaga, a na zatva­ra­nju izlož­be u lis­to­pa­du bit će dodi­je­lje­ne nagrade.

Izvor