Dvije nove dizajnerske Red Dot nagrade Sondi za promicanje lokalne kulture

10.08.2015.

Jedno je od naj­ve­ćih svjet­skih dizaj­ner­skih priz­na­nja Sondi je ove godi­ne dodi­je­lje­no za dva pro­jek­ta: Zbirku poezi­je Drage Orlića i naj­no­vi­ji pla­kat Booktiga 2015.  Oba su Red Dota veza­na uz nisko­bu­džet­ne pro­jek­te i pro­mi­ca­nje lokal­ne, istar­ske kulture.

Screen Shot 2015-08-10 at 09.53.17

Zbirka poezi­je auto­ra Drage Orlića “Nedjeljom zatvo­re­no” u izda­nju Studia Sonda te pla­kat za poreč­ki Festival rab­lje­nih knji­ga Booktiga 2015, dobit­ni­ci su Red Dot nagra­da za dizajn i komu­ni­ka­ci­ju u 2015. godini.

Konceptualno rje­še­nje zbir­ke poezi­je “Nedjeljom zatvo­re­no” pro­pi­tu­je mora li suvre­me­ni pjes­nik svo­ju poezi­ju paki­ra­ti kao robu širo­ke potroš­nje, kako bi bila zami­je­će­na u vri­je­me kada poezi­ja gene­ral­no pos­ta­je posve mar­gi­na­li­zi­ra­na. Riječi pjes­ni­ka su paki­ra­ne i izva­ga­ne, poigra­va­ju­ći se alu­zi­jom na sva­kod­nev­ni kon­zu­me­ri­zam koji danas pos­ta­je goto­vo jedi­ni vid komu­ni­ka­ci­je koji suvre­me­ni čovjek razumije.

Plakat za fes­ti­val rab­lje­nih knji­ga Booktiga 2015. poru­ku o svom odr­ža­va­nju pre­no­si na način da pro­go­va­ra o samoj srži ono­ga što knji­ga jest: pisa­noj rije­či. U šumi vizu­al­nih poru­ka koji­ma smo sva­kod­nev­no bom­bar­di­ra­ni, dono­si­mo pla­kat koji je ispi­san u cije­los­ti, uklju­čiv­ši i bro­je­ve tele­fo­na, spon­zo­re, datu­me…  U pot­pu­nos­ti ispi­san,  posve dru­ga­či­ji od sli­kov­nih, pla­kat zapra­vo pos­ta­je jedins­tven i uoč­ljiv u odno­su na svo­ju oko­li­nu te što je naj­važ­ni­je, koris­ni­ka navo­di na aktiv­nost koja je ključ­ni motiv i svr­ha odr­ža­va­nja fes­ti­va­la: čitanje.

Podsjetimo, pla­ka­ti za Festival Booktiga bilje­že kon­ti­nu­ira­nu kva­li­te­tu u komu­ni­ka­cij­skom pris­tu­pu: još otka­ko su 2009. dobi­li naj­pres­tiž­ni­ju hrvat­sku nagra­du za dizajn: Veliku nagra­du Hrvatskog dizaj­net­skog druš­tva pa do danas, iz godi­ne u godi­nu nagra­đi­va­ni su svjet­skim priz­na­nji­ma (Red Dot, How, I.D, Creativity Annual Award itd…)

Autore oso­bi­to vese­li činje­ni­ca da su ove nagra­de pot­vr­da stra­te­gi­je koju Studio Sonda nje­gu­je već dugi niz godi­na, teme­lje­ne na uvje­re­nju koli­ko je mogu­će i važ­no prak­tič­no utje­ca­ti na razvoj i oču­va­nje lokal­ne sre­di­ne, a koja zatim ima moguć­nost biti afir­mi­ra­na i na svjet­skoj razi­ni. Naime, ovim nagra­da­ma nas­tav­lja se više­go­diš­nja prak­sa Studia Sonde pri­jav­lji­va­nja na svjet­ska natje­ca­nja rado­va koji pro­mo­vi­ra­ju lokal­ne fes­ti­va­le, auto­re, vina­re te koji, upra­vo zahva­lju­ju­ći dizaj­nu, biva­ju pred­stav­lje­ni diljem svjet­skih gale­ri­ja, fes­ti­va­la, pozor­ni­ca te naila­ze na afir­ma­ci­ju vode­ćih svjet­skih struč­nja­ka s podru­čja komu­ni­ka­ci­ja, a bez da su pri­tom na bilo koji način pot­po­mog­nu­ti od stra­ne veli­kih korporacija.

Red Dot se dek­la­ri­ra se kao jed­na od naj­du­go­vječ­ni­jih i naj­u­tje­caj­ni­jih nagra­da s podru­čja dizaj­na u svi­je­tu. Ove je godi­ne pri­jav­lje­no 7451 rado­va iz cije­lo­ga svi­je­ta, a žiri je nagra­dom za izvr­s­nost u dizaj­nu nagra­dio njih 568.

Izvor