“S kule na Mjesec” u Bujama

19.08.2015.

U sklo­pu cik­lu­sa mani­fes­ta­ci­ja „Ljeto na/u kuli“ u Bujama, u čet­vr­tak, 20. kolo­vo­za, bit će pri­re­đe­no poseb­no doga­đa­nje pod nazi­vom „S kule na mje­sec“. Naime, astro­no­mi viš­njan­ske zvjez­dar­ni­ce Korado i Mladen Korlević odr­žat će struč­no pre­da­va­nje na pros­to­ru pored kule sv. Martina.

Screen Shot 2015-08-19 at 10.42.38

Nakon pre­da­va­nja  posje­ti­te­lji će moći s vrha kule pomo­ću tele­sko­pa i uz struč­no vođe­nje Korada Korlevića pro­ma­tra­ti mje­sec i sazviježđa.

Izvor