U ime djece

04.08.2015.

TV PREPORUKA 

Bračne svađe

U izvr­s­nom fil­mu Romana Polanskog „ Bračne sva­đe“ (04. kolo­vo­za, HTV 1, 23.00), snim­lje­nom pre­ma dra­mi Yasmine Reze koja je i kos­ce­na­ris­ti­ca fil­ma, rad­nja se odvi­ja u jed­nom nju­jor­škom stanu.

Christoph Waltz i Kate Winslet su rodi­te­lji dje­ča­ka koji se potu­kao s dru­gim deč­kom i zato dola­ze kod nje­go­vih rodi­te­lja (Jodie Foster i John C. Reilly) da izgla­de stvar. Iako nji­hov raz­go­vor zapo­či­nje u tole­rant­nom i ugla­đe­nom tonu civi­li­zi­ra­nih lju­di koji žele rije­ši­ti pro­blem, pos­tup­no poči­nju pada­ti for­mal­ne ogra­de, a pro­ta­go­nis­ti su sve iskre­ni­ji i sve inten­ziv­ni­je izba­cu­ju svo­je frus­tra­ci­je i pri­kri­ve­ne pro­ble­me. Vremešni i mudri Polanski napra­vio je odli­čan pri­kaz ljud­ske pri­ro­de u sra­zu s namet­nu­tim joj kodek­si­ma poli­tič­ke korek­t­nos­ti i pomod­nos­ti (odgoj dje­ce, eko­lo­gi­ja, ljud­ska pra­va i slič­no). Vrhunska lek­ci­ja za one koji mis­le da zna­ju sve o sebi i vlas­ti­toj djeci.

 

E. L.