5. Vladimir skate film festival

14.09.2015.

Petu godi­nu zare­dom u ruj­nu Fažana i Pula na dva dana pos­ta­ju sre­di­šte umjet­nič­ke ska­te­bo­ar­ding sce­ne na podru­čju cije­le Europe. U orga­ni­za­ci­ji ska­te­bo­ard klu­ba „August Šenoa“, 18. i 19. ruj­na bit će odr­ža­no još jed­no, peto izda­nje, Vladimir ska­te film fes­ti­va­la, jedins­tve­ne ska­te­bo­ar­ding mani­fes­ta­ci­je u Hrvatskoj i Europi. Dokumentarni fil­mo­vi, ska­te videa, izlož­be foto­gra­fi­ja i ove godi­ne čine okos­ni­cu Festivala, koji pred­stav­lja i poti­če doma­će i ino­zem­ne umjet­ni­ke čiji su izri­ča­ji usko veza­ni uz ska­te svje­to­na­zo­re te pru­ža uvid u sve važ­ne aktu­al­nos­ti ska­te sce­ne u podru­čju ska­te fil­ma i foto­gra­fi­je. Vladimir ska­te film fes­ti­val širi ska­te­bo­ar­ding komu­ni­ka­ci­ju te doka­zu­je kako je ona puno više od “gura­nja” daske s kotačima.

Screen Shot 2015-09-14 at 11.21.15

Festival zapo­či­nje 18. ruj­na u Fažani u caf­fe baru „Stara Fažana“ u 19 sati otvo­re­njem izlož­be foto­gra­fi­ja Aymerica Nocusa, pro­fe­si­onal­nog skej­te­ra i foto­gra­fa iz Bloisa (Francuska), a nakon izlož­be bit će odr­ža­ne pro­jek­ci­je pet krat­ko­me­traž­nih ska­te fil­mo­va: „Headcleaner“, „Oš jed­nog“, „Kickflips over occu­pa­ti­on“, „Original Copy“ i „Jönnek“.

Drugi dan Festivala, 19. ruj­na, bit će odr­žan u Kinu Valli i Galeriji Cvajner u Puli. Program će poče­ti u 19 sati u Kinu Valli, part­ne­ru Festivala, s otvo­re­njem skup­ne izlož­be foto­gra­fi­ja ino­zem­nih ska­te­bo­ar­ding foto­gra­fa, koji će i pri­sus­tvo­va­ti otvo­re­nju, a među koji­ma su: Henry Kingsford (London), Richard Hart (San Francisco), Benjamin Deberdt (Pariz), Yoan Taillandier (Bordeaux) i Alexandre Pires (Pariz). Nakon izlož­be u 20 sati u kinu sli­je­di hrvat­ska pre­mi­je­ra doku­men­tar­nog fil­ma “Danger Davea“ Philippea Petita, a u 22 sati u Galeriji Cvajner europ­ska pro­jek­ci­ja fil­ma „Domingo 2“ Josha Robertsa.

Druženje se u Galeriji Cvajner nas­tav­lja od 23 sati na after par­ti­ju „Cardinal and friends“.

Uz među­na­rod­ne foto­gra­fe, poseb­ni gos­ti ovo­go­diš­njeg Festivala bit će i Philippe Petit (Fransuska), autor fil­ma „Danger Dave“, Josh Roberts (Australia) autor fil­ma „Domingo 2“, Rios Crew (Mađarska) auto­ri fil­ma „Jönnek“, Tomaž Šantl i Zlatko Djogić (Slovenija), auto­ri video urad­ka „Original Copy“.

Ovogodišnje izda­nje Festivala zajed­nič­kim su sna­ga­ma reali­zi­ra­li Nikola Racan, Oleg Morović i Marko Zubak. Oleg Morović zas­lu­žan je za vizu­al­ni iden­ti­tet Festivala i pos­tav­ke izlož­bi, dok su Nikola Racan i Marko Zubak pro­gram­ski pos­ta­vi­li manifestaciju.

Festival podu­pi­ru: Istarska župa­ni­ja, Grad Pula, TZ Općine Fažana, Pula Film Festival/Kino Valli, Galerija Cvajner, Magenta ska­te­bo­ar­ds i Na konju smo, a medij­ski part­ne­ri su: Live ska­te­bo­ard media, Grey ska­te­bo­ard maga­zi­ne, Free ska­te­bo­ard magazine.

Više infor­ma­ci­ja može­te pro­na­ći na inter­net stra­ni­ci Festivala: https://vladimirfilmfestival.wordpress.com/.