Srednja škola Labin obilježava Međunarodni dan pismenosti

08.09.2015.

Povodom Međunarodnog dana pisme­nos­ti u uto­rak, 8. ruj­na, toč­no u pod­ne, u knjiž­ni­ci Srednje ško­le Labin bit će pred­stav­lje­ni table­ti za čita­nje elek­tro­nič­kih knji­ga i slu­ša­nje sluš­nih knji­ga. Uz pri­go­dan pro­gram koji su osmis­li­li i kojeg će pred­sta­vi­ti uče­ni­ci Srednje ško­le Labin, bit će pred­stav­ljen rad i dos­tig­nu­će knjiž­ni­ce i nje­nih vri­jed­nih koris­ni­ka i čita­te­lja – učenika.

Screen Shot 2015-09-07 at 10.42.25

Naime, pri­ča je zapo­če­la na ini­ci­ja­ti­vu uče­ni­ka elek­tro­teh­nič­kog usmje­re­nja koji su osim što redo­vi­to čita­ju i posje­ću­ju knjiž­ni­cu, knjiž­ni­čar­ki natuk­nu­li da bi pored face­bo­ok pro­fi­la mogla uves­ti još nešto novo i zanim­lji­vo: elek­tro­nič­ke čita­če – tablete.

U tvor­ni­ci Rockwool koja i ina­če pra­ti rad Srednje ško­la Labin, i koja je proš­le škol­ske godi­ne kroz sve seg­men­te svo­jeg pos­lo­va­nja pro­ve­la sve uče­ni­ke eko­nom­skog usmje­re­nja, ima­li su slu­ha za potre­be ško­le, te su dodi­je­li­li dona­ci­ju kojom su za potre­be knjiž­ni­ce nabav­lje­na tri table­ta za čita­nje i slušalice.

Uz nove table­te, uz pomoć tvrt­ke Prostoria d.d., ure­đen je i kutak za čita­nje s tri fote­lje. I na kra­ju, pri­bav­lje­na je i pret­pla­ta na e‑knjižaru TookBook zahva­lju­ju­ći kojoj će uče­ni­ci moći čita­ti sve nove (a i sta­re) e‑knjige.

U pro­gra­mu koji je pri­prem­ljen, bit će pred­stav­lje­ni dona­to­ri, kutak za čita­nje, govo­rit će se o pisme­nos­ti u svi­je­tu i u nas, te uz bez­al­ko­hol­ne kok­te­le pod nazi­vom: ROCKWOOL, KNJIGA I TABLET (koje će smi­je­ša­ti uče­ni­ci kono­ba­ri pod men­tor­stvom prof. Nevija Gašparinija) naz­dra­vit će se novoj škol­skoj godi­ni i novoj knjiž­ni­ci (za) nove generacije.

Izvor