GRADSKA KNJIŽNICA POREČ – PRVA GRADSKA ZeeK U ISTRI

21.09.2015.

Svečano otva­ra­nje Zelene knjiž­ni­ce ener­get­ske efi­kas­nos­ti (ZeeK) smje­šte­ne u Gradskoj knjiž­ni­ci Poreč, bit će odr­ža­no u petak, 25. ruj­na, s počet­kom u 19 sati na prvom katu odje­la za dje­cu (Trg Marafor 4).

Na otvo­re­nju će govo­ri­ti: rav­na­te­lji­ca Knjižnice dr. sc. Irides Zović, dogra­do­na­čel­ni­ca Grada Poreča Nadia Štifanić Dobrilović, načel­ni­ca Sektora za ener­get­sku učin­ko­vi­tost Fonda za zašti­tu oko­li­ša i ener­get­sku učin­ko­vi­tost, dr. sc. Vesna Bukarica, te direk­to­ri­ca grad­skog podu­ze­ća Parentium, Gordana Lalić.

Screen Shot 2015-09-21 at 09.31.31

Otvaranjem Zelene knjiž­ni­ce ener­get­ske efi­kas­nos­ti (ZeeK) u cilju je uči­ni­ti struč­ne publi­ka­ci­je dos­tup­ni­ji­ma gra­đa­ni­ma i struč­nja­ci­ma te i na taj način potak­nu­ti pove­ća­nje ener­get­ske efi­kas­nos­ti kroz pri­mje­nu ener­get­ski efi­kas­nih mje­ra kao i obnov­lji­vih izvo­ra energije.

Grad Poreč je u svib­nju 2013. godi­ne pris­tu­pio naci­onal­nom pro­jek­tu ”Sustavnog gos­po­da­re­nja ener­gi­jom u gra­do­vi­ma i župa­ni­ja­ma” (SGE), te pro­jek­tu ”Poticanja ener­get­ske efi­kas­nos­ti u Hrvatskoj” koje su pro­vo­di­li Program Ujedinjenih naro­da za razvoj u Hrvatskoj (UNDP Hrvatska), Ministarstvo gos­po­dar­stva, Ministarstvo gra­di­telj­stva i pros­tor­nog ure­đe­nja te Fond za zašti­tu oko­li­ša i ener­get­sku učin­ko­vi­tost u sklo­pu zajed­nič­kih aktiv­nos­ti poti­ca­nja ener­get­ske efi­kas­nos­ti u Hrvatskoj. Glavni su cilje­vi pri­mje­na mode­la kon­ti­nu­ira­nog i sus­tav­nog gos­po­da­re­nja ener­gi­jom, stra­te­škog pla­ni­ra­nja ener­ge­ti­ke i odr­ži­vog uprav­lja­nja ener­get­skim resur­si­ma na lokal­noj i regi­onal­noj razi­ni. Navedeno dopri­no­si sma­nje­nju tro­ško­va za ener­gen­te usli­jed raci­onal­ni­je potroš­nje ener­ge­na­ta, uz isto­vre­me­no sma­nje­nje emi­si­ja štet­nih pli­no­va u atmo­sfe­ru, a poti­če se i razvoj novih dje­lat­nos­ti i lokal­nog poduzetništva.

Jedna od infor­ma­tiv­no – edu­ka­tiv­nih aktiv­nos­ti u sklo­pu gore nave­de­nih pro­je­ka­ta, a koju je od UNDP‑a pre­uzeo Fond za zašti­tu oko­li­ša i ener­get­sku učin­ko­vi­tost, je i otva­ra­nje Zelenih knjiž­ni­ca ener­get­ske učin­ko­vi­tos­ti, poli­ca koje na jed­nom mjes­tu obu­hva­ća­ju sve struč­ne publi­ka­ci­je i bro­šu­re o ener­get­skoj učin­ko­vi­tos­ti. Veliki dio publi­ka­ci­ja Zelene knjiž­ni­ce nas­tao je u surad­nji sa struč­nja­ci­ma za vri­je­me tra­ja­nja UNDP-ovog pro­jek­ta „Poticanje ener­get­ske efi­kas­nos­ti u Hrvatskoj“, a dio ih je obja­vio Fond. Cilj otva­ra­nja Zelenih knjiž­ni­ca je uči­ni­ti struč­ne publi­ka­ci­je dos­tup­ni­ji­ma stu­den­ti­ma, uče­ni­ci­ma, struč­nja­ci­ma kao i svim zain­te­re­si­ra­nim gra­đa­ni­ma za podru­čje ener­get­ske učin­ko­vi­tos­ti i kori­šte­nje obnov­lji­vih izvo­ra energije.

Gradska knjiž­ni­ca Poreč je prva grad­ska knjiž­ni­ca na podru­čju Istarske Županije u kojoj će Zelena knjiž­ni­ca ener­get­ske efi­kas­nos­ti biti postavljena.

Svečano otvo­re­nje bit će odr­ža­no u surad­nji s Fondom za zašti­tu oko­li­ša i ener­get­sku učin­ko­vi­tost, Gradom Porečom – Città di Parenzo, te grad­skim podu­ze­ćem Parentium d.o.o.

Izvor