Lijepi naš izigrani i gladni narode

14.09.2015.

Demografija, patri­oti­zam, kato­li­ci­zam, kas­te i real­nost teme su koji­ma su se Šani & Pino, odnos­no Šandor Slacki i Josip Pino Ivančić, poza­ba­vi­li u “HR baby bOOOmu”, per­for­man­su odr­ža­nom u subo­tu u dvo­ri­štu pul­skog Cyber caf­fea. Slušno, pri­sut­ni su nakon neušti­ma­nog dueta Hrvatske him­ne u izved­bi legen­dar­nog dvoj­ca pra­ti­li čita­nje Ivana Kraljevića koje poči­nje osvr­tom «Opstanak i buduć­nost Hrvata?!» don Anta Bakovića, ured­ni­ka lis­ta «Narod». U nje­mu «duhov­ni vođa» obra­đu­je lju­de – muškar­ce i žene – ne kao duhov­na bića nego kao zeče­ve koji bi tre­ba­li nam­no­ži­ti Hrvatsku i osta­le veli­ko-hrvat­ske dije­lo­ve koji joj povi­jes­no pri­pa­da­ju. Nebulozni Cro-apo­ka­lip­tič­ni zaključ­ci (kao što je onaj o paro­vi­ma s dvo­je dje­ce kao naj­ve­ćem zlu ove drža­ve ili neo­d­go­vor­nim selja­ci­ma koji se ne žele raz­m­no­ža­va­ti) gurua popu­la­cij­skog pokre­ta te osni­va­ča neko­li­ko pro­na­ta­li­tet­nih udru­ga temelj su na koje­mu se gra­di para­le­le­na pri­ča o vir­tu­al­noj i suro­voj real­nos­ti – onoj real­nos­ti koja se naro­du pro­da­je i ona u kojoj on muko­tr­p­no poku­ša­va preživjeti.

P1100853 (600x450)

Kraljević je nas­ta­vio s jed­nim zdra­vo­ra­zum­skim reagi­ra­njem na Bakovićev tekst te osvr­tom «Evo kako su se obo­ga­ti­le naj­i­muć­ni­je hrvat­ske obi­te­lji» ili­ti «O reče­ni­ci ‘Hrvatskom tre­ba vla­da­ti 200 boga­tih obi­te­lji’ ni danas nema sugla­sja a neki tvr­de da ju Tuđman nika­da nije niti rekao» Večernjeg lis­ta. Razdor izme­đu «vizi­ja» i stvar­nos­ti pre­do­či­li su igrom u četi­ri čina Šandor i Pino, prvi u ulo­zi bogo-domo­ljub­ne hrvat­ske žene, a dru­gi bogo-domo­ljub­nog hrvat­skog muškar­ca. Zavođenje, raz­m­no­ža­va­nje, gla­do­va­nje i emi­gra­ci­ja uzroč­no su pos­lje­dič­ni u situ­aci­ji u kojoj, suprot­no od ono­ga što Baković piše, novac igra ite­ka­ko važ­nu ulo­gu u pre­hra­nji­va­nju poto­ma­ka. Tako idi­la hrvat­skog para – pono­sa naci­je i crk­ve – neće dugo tra­ja­ti. Sezona pare­nja na sva­kom uglu čarob­na je, a isto tako i tre­nu­ci dola­ska Lijepih naših na svi­jet – jed­nog, dvo­je, tro­je, četvoro!

P1100873 (600x450)

Ali ide­al­na domo­ljub­no-rimo­ka­to­lič­ka poro­di­ca, koju nije mogu­će pita­ti kako je zara­di­la prvi mili­jun jer su joj tak­ve broj­ke čis­ta aps­trak­ci­ja, mora osi­gu­ra­ti krov nad gla­vom i hra­nu i osta­le život­ne potrep­šti­ne. Kada pla­ća nije dovolj­na hobi pos­ta­je sakup­lja­nje boca, ali niti nji­ma nije mogu­će pokri­ti tro­ško­ve biv­s­tvo­va­nja. Hrvatska obi­telj ima pro­blem. U bogom­da­noj crk(v)otini ne uspje­va ops­ta­ti te je pri­mo­ra­na oti­ći u emi­gra­ci­ju koja će ju prvo fizič­ki raz­dvo­ji­ti, a potom…

P1100855 (600x450)

Performans «HR baby booom» nas­tao je u pro­duk­ci­ji Festivala Sedam dana stva­ra­nja te je uspješ­no poro­đen u Pazinu na ovo­go­diš­njem izda­nju manifestacije.

Tekst i foto Ivana-Nataša TURKOVIĆ