Održana uvodna radionica projekta “Snažni kao volonteri”

24.09.2015.

Uvodna radi­oni­ca o akti­viz­mu i moguć­nos­ti­ma sudje­lo­va­nja u razvo­ju zajed­ni­ce, kojom su zapo­če­le edu­ka­cij­ske aktiv­nos­ti pro­jek­ta “Snažni kao volon­te­ri” Volonterskog cen­tra Istra, odr­ža­na je u pul­skoj Središnjoj knjiž­ni­ci proš­log viken­da.

Screen Shot 2015-09-24 at 11.14.04

Projekt “Snažni kao volon­te­ri” pre­dvi­đa edu­ka­cij­ski cik­lus od četi­ri modu­la s ciljem pove­zi­va­nja oso­ba s inva­li­di­te­tom i čla­no­va sport­skih udru­ga u zajed­nič­ke volon­ter­ske pro­gra­me i akci­je podi­za­nja svi­jes­ti gra­đa­na o volon­ter­stvu, una­pre­đe­nje vje­šti­na polaz­ni­ka za nena­sil­no i aktiv­no sudje­lo­va­nje u druš­tvu te razvoj komu­ni­ka­cij­skih i soci­jal­nih vje­šti­na polaz­ni­ka. Također, pro­jek­tom je pre­dvi­đe­no i orga­ni­zi­ra­nje zajed­nič­ke, jav­ne volon­ter­ske akci­je te pro­mo­tiv­ne i aktiv­nos­ti teh­nič­ke podr­ške orga­ni­za­ci­ja­ma i gra­đa­ni­ma koji se uklju­ču­ju u volontiranje.

Radionice vode Elvis Fekete i Danijela Ustić, a vodi­te­lji­ca pro­jek­ta je Jelena Nikolić, a pro­jekt je finan­ci­ra­la Zaklada za poti­ca­nje part­ner­stva i razvo­ja civil­nog druš­tva kroz pro­gram Razvoj društva.

Izvor