Predavanje Korada Korlevića “Zvjezdane ili neke druge staze” u Puli

07.09.2015.

Astronom i edu­ka­tor Korado Korlević odr­žat će u sklo­pu Zelene knjiž­ni­ce pre­da­va­nje “Zvjezdane ili neke dru­ge sta­ze – slje­de­ćih 3,75 mili­ju­na godi­na puto­va­nja naše civi­li­za­ci­je” u Sveučilišnoj knjiž­ni­ci u Puli. Predavanje će biti odr­ža­no u orga­ni­za­ci­ji Društva bibli­ote­ka­ra Istre 17. ruj­na u 18 sati. Predavanje je bes­plat­no i otvo­re­no za javnost.

Screen Shot 2015-09-07 at 09.59.52

Čovjek i civi­li­za­ci­ja se upra­vo nala­ze nala­ze pred seri­jom iza­zo­va čije dimen­zi­je ins­pi­ri­ra­ju i zas­tra­šu­ju. Posljednji biolo­ški i razvoj­ni iza­zo­vi tog tipa si bili pri­je tri mili­ju­na, pri­je 100.000 i 10.000 godina.

Pred nama je “veli­ki skok”, put pre­ma zvi­jez­da­ma. Kao što je otac astro­na­uti­ke, Konstantin Ciolkovski, rekao: ” Zemlja je koli­jev­ka čovje­čans­tva, ali čovjek ne može zauvi­jek osta­ti u koli­jev­ci. Prošlost nas uči da se iza­zo­vi ne sas­to­je samo u sav­la­da­va­nju teh­no­lo­ško-znans­tve­nih pro­ble­ma nego i o mnoš­tvu druš­tve­no-eko­nom­sko-eko­lo­ških pre­du­vje­ta, koje tre­ba naša civi­li­za­ci­ja dose­ći, da “put pre­ma zvi­jez­da­ma” bude moguć.
To nije zada­tak kojeg mora­ju odra­di­ti samo znans­tve­ni­ci – to je zada­tak svih onih koji razu­mi­ju da u sebi nose zvjez­da­nu tvar, da su “zvjez­da­na djeca”.

Izvor