Proglašeni ljetni najčitatelji Gradske knjižnice i čitaonice Pula

09.09.2015.

Na Dječjem odje­lu Središnje knjiž­ni­ce i u Knjižnici Veruda i ovog lje­ta orga­ni­zi­ran izbor ljet­nih naj­či­ta­te­lja Gradske knjiž­ni­ce i čita­oni­ce Pula s ciljem poti­ca­nja i nje­go­va­nja navi­ke čita­nja u dje­ce i mla­dih te popu­la­ri­za­ci­je knji­ge kao izvo­ra znanja.

Svečano pro­gla­še­nje ljet­nog naj­či­ta­te­lja Dječjeg odje­la Središnje knjiž­ni­ce odr­ža­no je na Međunarodni dan pisme­nos­ti, koji se obi­lje­ža­va 8. ruj­na, a u Knjižnici Veruda naj­či­ta­te­lji­ma nagra­de će biti uru­če­ne 11. rujna.

Screen Shot 2015-09-09 at 14.31.16

Ovogodišnji ljet­ni naj­či­ta­te­lji Dječjeg odje­la Središnje knjiž­ni­ce su:

- Filip Ivančević, u kate­go­ri­ji uče­ni­ka nižih raz­re­da osnov­ne škole

- Matija Benčik, u kate­go­ri­ji uče­ni­ka viših raz­re­da osnov­ne škole

- Anja Šipek, u kate­go­ri­ji uče­ni­ka sred­nje škole

Ljetni naj­či­ta­te­lji Knjižnice Veruda u 2015. godi­ni su:

- Paola Vuković, u kate­go­ri­ji uče­ni­ka nižih raz­re­da osnov­ne škole

- Saša Krajnović, u kate­go­ri­ji uče­ni­ka viših raz­re­da osnov­ne škole

- Tedi Kalac, u kate­go­ri­ji uče­ni­ka sred­nje škole.

Najčitatelji nagra­đe­ni su godiš­njom čla­na­ri­nom, a knjiž­ni­čar­ke Antonela Božac Ristić i Nadija Crkvenac, koje su pro­gla­si­le pobjed­ni­ke u Središnjoj knjiž­ni­ci i uru­či­le im nagra­de, istak­nu­le su da je i ove godi­ne bila jaka kon­ku­ren­ci­ja te su poru­či­le ovo­go­diš­njim naj­či­ta­te­lji­ma da nas­ta­ve čita­ti. Pozvale su ih da se i slje­de­će godi­ne uklju­če u akciju.

Za sudje­lo­va­nje u izbo­ru ljet­nog naj­či­ta­te­lja tre­ba­lo je ispu­ni­ti pri­jav­ni­cu koja se mogla pre­uze­ti na Dječjem odje­lu te zapi­si­va­ti nas­lo­ve pro­či­ta­nih knji­ga od 1. srp­nja do 31. kolo­vo­za. Ljetni naj­či­ta­te­lji, kao i dosad, bira­li su se u Središnjoj knjiž­ni­ci i Knjižnici Veruda i to u tri kate­go­ri­je: uče­ni­ci od 1. do 4. raz­re­da osnov­ne ško­le, uče­ni­ci od 5. do 8. raz­re­da osnov­ne ško­le i srednjoškolci.

Izvor