Dokumentarac o Tusti u Močvari

28.10.2015.

tusta

Film „Tustinim sto­pa­ma: Glazba kao fron­ta“ o fron­t­me­nu gru­pe KUD Idijoti Branku Črnecu Tusti bit će pri­ka­zan veče­ras, 28. lis­to­pa­da u 20 sati, u zagre­bač­koj Močvari. U lis­to­pa­du 2015. navr­ši­le su se tri godi­ne od smr­ti Branka Črnca Tuste, na pros­to­ri­ma biv­še Jugoslavije nada­le­ko poz­na­tog pje­va­ča legen­dar­nog punk rock ben­da KUD Idijoti, a u nje­go­vom gra­du Puli još poz­na­ti­jeg sin­di­ka­lis­ta u fir­mi TESU unu­tar lokal­nog bro­do­gra­di­li­šta Uljanik. Iako Tustina pre­da­nost sin­di­kal­nom radu za Puljane ne pred­stav­lja novost, mno­gim što­va­te­lji­ma Tustina lika i dje­la taj dio nje­go­vog živo­ta ostao je manje poz­nat, a koli­ko je samom Tusti bio bitan naj­bo­lje zna­ju oni koji su uz nje­ga živje­li i radili.

O fil­mu će govo­ri­ti reda­telj Andrej Korovljev, Rajko Kutlača (Sindikat Istre i Kvarnera), Tanja Tomić (zbor Praksa), Matija Vlašić (Torpedo syn­di­ca­te), a mode­ra­tor je Marina Ivandić (Baza za rad­nič­ku ini­ci­ja­ti­vu i demo­kra­ti­za­ci­ju). Tribina je orga­ni­zi­ra­na u surad­nji Udruženja za razvoj kul­tu­re – URK, Kluba Močvara i Baze za rad­nič­ku ini­ci­ja­ti­vu i demo­kra­ti­za­ci­ju (BRID). Program su sufi­nan­ci­ra­li Grad Zagreb i Hrvatski audi­ovi­zu­al­ni Centar.

Izvor