Kaurismäki i književni klasici

07.10.2015.

Hamlet

Među broj­nim reda­te­lji­ma koji su ekra­ni­zi­ra­li veli­ka knji­žev­na dje­la, vrlo je zanim­ljiv i ose­buj­ni fin­ski autor Aki Kurismäki.

Prije neko­li­ko tje­da­na mogli smo na HTV‑u pogle­da­ti kako je obra­dio zna­me­ni­ti roman „Zločin i kaz­na“, Fjodora Mihajloviča Dostojevskog, a veče­ras u 21.30 (HTV 3) može­mo gle­da­ti nje­gov film „Hamlet se okre­će biz­ni­su“ (1987), svo­je­vr­s­nu ekra­ni­za­ci­ju slav­ne Shakespeareove dra­me. Kurismäkijeve ekra­ni­za­ci­je knji­žev­nih kla­si­ka smje­šte­ne su u suvre­me­nost i redu­ci­ra­ne su nara­ci­je u odno­su na izvor­ni­ke, iako zadr­ža­va­ju nji­hov huma­nis­tič­ki naboj i opće­ljud­sku problematiku.

Zahvaljujući Kurismäkijevoj pre­poz­nat­lji­voj vizu­al­noj sti­li­za­ci­ji (stal­ni sni­ma­telj Timo Salminen) i nara­tiv­noj eko­no­mič­nos­ti, ti se fil­mo­vi ujed­no sjaj­no ukla­pa­ju u osta­tak nje­go­vog opu­sa koji je snim­ljen pre­ma izvor­nim scenarijima.

 

E. L.