Klubodrom PFT‑a: ratna drama “Ciociara”

28.10.2015.

Ratnu dra­mu „Ciociara“ (1960) kra­lja neo­re­aliz­ma Vittoria De Sice pogle­dat ćemo u Klubu Pulske film­ske tvor­ni­ce u sklo­pu pro­gra­ma Klubodrom PFT‑a ovo­ga čet­vrt­ka, 29. lis­to­pa­da, s počet­kom u 20 sati. Moderatorica veče­ri bit će Ivana-Nataša Turković, a ulaz je slobodan.

Screen Shot 2015-10-28 at 11.35.49

Film je snim­ljen po isto­ime­nom roma­nu Alberta Moravije. Tijekom Drugoga svjet­skog rata Cesira (Sophia Loren), osi­ro­ma­še­na vlas­ni­ca trgo­vi­ne i samo­hra­na maj­ka dje­voj­či­ce Rosette, bje­ži pri­li­kom bom­bar­di­ra­nja Rima u svo­je rod­no selo kako bi sebe i kćer spa­si­la od rat­nih gro­zo­ta. Ondje se u nju zaljub­lju­je mla­di inte­lek­tu­alac, Michele, koje­ga osva­ja­ju Cesirina sna­ga i ponos. Međutim, ona je skroz zaokup­lje­na bri­gom oko Rosette i nji­ho­vim pre­živ­lja­va­njem, a uz to Michelea Nijemci odvo­de sve­ga neko­li­ko dana pri­je oslo­bo­đe­nja. Cesira odlu­ču­je vra­ti­ti se u Rim, ali upra­vo će se taj put poka­za­ti fatalnim.

LA_Ciociara1

Zahvaljujući ovoj ulo­zi Sophia Loren je nagra­đe­na nizom pres­tiž­nih nagra­da (Cannes, BAFTA, Nastro d’ar­gen­to i David di Donatello, New York Film Critics Circle Award) te je uz to pos­ta­la prva neame­rič­ka glu­mi­ca nagra­đe­na Oscarom. Film je dobio, izme­đu osta­log, Golden Globe, a natje­cao se i za Zlatnu palmu.

Vittorio De Sica (1901−1974) je višes­tru­ko nagra­đe­ni glu­mac, reda­telj i sce­na­rist. Jedan je od ota­ca neo­re­aliz­ma i isto­vre­me­no među glav­nim reda­te­lji­ma i glum­ci­ma tako­zva­ne com­me­die all’i­ta­li­ana. Režirao je pre­ko 40-ak fil­mo­va, među koji­ma se poseb­no isti­ču „Sciuscià“ (1946), „Kradljivci bici­ka­la“ (1948), „Umberto D“ (1952), „Jučer, danas, sutra“ (1963), „Brak na tali­jan­ski način“ (1964), „Vrt Finzi Continijevih“ (1970)… Glumio je u 200-ak fil­mo­va, a za svoj rad je dobio četi­ri Oskara i još dvi­je nomi­na­ci­je, jed­nog Zlatnog med­vje­da i Zlatnu pal­mu, četi­ri Donatellovih Davida, tri Nastra d’Argento…

VITTORIO DE SICA: CIOCIARA  (La Ciociara), rat­na dra­ma, 1960, 100′, Italija/Francuska, hrvat­ski titlovi

Scenarij: Cesare Zavattini, Vittorio De Sica (po isto­ime­nom roma­nu Alberta Moravije)

Producent: Carlo Ponti

Fotografija: Gábor Pogány

Montaža: Adriana Novelli

Glazba: Armando Trovajoli

Scenografija: Gastone Medin

Glavne ulo­ge: Sophia Loren, Jean-Paul Belmondo, Eleonora Brown, Carlo Ninchi

Produkcijske kuće: Compagnia Cinematografica Champion, Les Films Marceau, Cocinor, Société Générale de Cinématographie

Klub Pulske film­ske tvor­ni­ce finan­cij­ski podr­ža­va­ju Hrvatski audi­ovi­zu­al­ni cen­tar, Zaklada Kultura nova, Grad Pula i Istarska županija.

Izvor