Visconti ili Fellini ?

27.10.2015.

visconti-fellini

Prošlog utor­ka (20. lis­to­pa­da) na pro­gra­mu HTV 2 poče­la je vrlo zanim­lji­va doku­men­tar­na seri­ja „Licem u lice“, u kojoj se obra­đu­ju slav­na supar­niš­tva dvi­ju istak­nu­tih oso­ba u raz­li­či­tim polji­ma ljud­ske djelatnosti.

Nakon proš­lo­tjed­ne mod­ne epi­zo­de, veče­ras će na svo­je doći fil­mo­ljup­ci u epi­zo­di „Visconti pro­tiv Fellinija – tali­jan­ski remi“. Luchino Visconti rođen je u milan­skoj aris­to­krat­skoj obi­te­lji, a opus mu obu­hva­ća ras­pon od ranih neo­re­alis­tič­kih kla­si­ka do bri­ljant­nih por­tre­ta aris­to­kra­ci­je u zre­loj fazi kari­je­re, dok je Federico Fellini rođen u obi­te­lji sred­nje kla­se iz Riminija, a zahva­lju­ju­ći svo­jem opu­su uspio je pos­ta­ti reda­telj­ska ins­ti­tu­ci­ja i kul­t­ni autor, među europ­skim kole­ga­ma jedan od naj­poz­na­ti­jih u širo­kom ras­po­nu opće kul­tu­re. Bez obzi­ra čije vam je dje­lo dra­že, ili se jed­nos­tav­no ne može­te odlu­či­ti, pre­po­ru­ču­je­mo da veče­ras u 20.10 upa­li­te svo­je televizore.

 

E. L.