Akcija „Pula čita“ Sajma knjige u Istri

20.11.2015.

Akcija „Pula čita“ kojom Sa(n)jam knji­ge u Istri Pulu vidi kao urba­ni, suvre­me­ni grad koji knji­zi i čita­nju pris­tu­pa na ino­va­ti­van način pred­stav­lje­na je proš­le sri­je­de, a njen cilj je pokre­ta­nje čita­nja u auto­bu­si­ma i kafi­ći­ma te razvi­ti navi­ku čita­nja na jav­nim mjes­ti­ma. Organizatori Sajma te surad­ni­ci i pri­ja­te­lji Sajma su u auto­bu­su – lini­ja 2A – zajed­no s gra­đa­ni­ma pro­mo­vi­ra­li čita­nje u jav­nom prostoru.

pulacita

Sajam će u auto­bu­se Pulaprometa pos­ta­vi­ti svo­je­vr­s­ne čita­lač­ke oto­ke s knji­ga­ma, koji će gra­đa­ni­ma omo­gu­ći­ti da vri­je­me do svog odre­di­šta pro­ve­du čita­ju­ći. Knjige će se poseb­no zaka­či­ti, pri­č­vr­sti­ti u auto­bu­se koji voze na deset raz­li­či­tih lini­ja pa će na taj način biti omo­gu­će­no što većem bro­ju lju­di da u nji­ma uži­va. Knjige Sajam daru­je iz vlas­ti­te bibli­ote­ke, a izbor će biti raz­no­lik, od knji­ga poezi­je, zbir­ki pri­ča, roma­na i publi­cis­ti­ke, sva­ka sa zna­kom „Pula čita“.

pulacita1

Ideja je pro­izaš­la iz surad­nje s beograd­skom izda­vač­kom kućom Geopoetika koja pro­tek­lih godi­na na isti način pos­tav­lja knji­ge u grad­ske par­ko­ve u cen­tru Beograda. Stoga je akci­ja „Pula čita“ svo­je­vr­s­na vari­jan­ta beograd­skog pro­jek­ta „Čitanje je jav­na stvar“ te se nado­ve­zu­je i na ovo­go­diš­nji regi­onal­ni pro­gram Sajma „Beograd čita“. Iz želje da atmo­sfe­ra knji­ške groz­ni­ce, koja u Puli vla­da u vri­je­me Sajma, zaži­vi i u ostat­ku godi­ne pla­ni­ra se i šire­nje čita­lač­kih oto­ka na dru­ga jav­na mjes­ta u gra­du. Sljedeći pun­k­to­vi bit će grad­ski kafi­ći koji će u zna­ku knji­ge osva­nu­ti ubr­zo nakon sri­je­de. Pula je odav­no pre­poz­na­ta kao grad koji živi uz knji­gu pa bi tako i pro­mo­vi­ra­nje knji­ga u jav­nim pros­to­ri­ma tre­ba­lo pos­ta­ti tra­di­ci­onal­na poja­va u gra­du koja bi se mogla i tre­ba­la stal­no razvijati.

Izvor