Bilo jednom u Americi

23.11.2015.

TV: IMIGRANTICA, reda­telj James Gray

Imigrantica

Nakon sjaj­nog prvi­jen­ca „Mala Odessa“ (1995), o tra­gič­nom ras­pa­du obi­te­lji ruskih Židova iz Brooklyna, ame­rič­ki reda­telj James Gray dos­ljed­no se držao recep­ta koji spa­ja obi­telj­sku dra­mu s ele­men­ti­ma kri­mi­na­lis­tič­kog fil­ma (The Yards, Braća po krvi).

Tu je tra­di­ci­ju pre­ki­nuo s fil­mom „Ljubavnici“ (2008), dok je u kas­ni­joj „Imigrantici“ (HTV 2, 23. 11. u 21.50) čak odus­tao od rad­nje u suvre­me­nos­ti, što je bilo obi­ljež­je nje­go­vih dota­daš­njih rado­va, i pre­se­lio je na poče­tak 1920-tih. Mlada polj­ska imi­gran­ti­ca (Marion Cotillard) sa ses­trom napo­kon sti­že u New York, ali osta­je fra­pi­ra­na činje­ni­com da je držav­ni služ­be­ni­ci ne žele pus­ti­ti u obe­ća­nu zem­lju. Teško boles­nu ses­tru pri­sil­no joj zadr­ža­va­ju u bol­ni­ci, a ona je pri­si­lje­na pro­da­va­ti vlas­ti­to tije­lo kod lokal­nog žigo­la (Joaquin Phoenix) da bi zara­di­la novac za ses­tri­nu slobodu.

Iako se, na teme­lju krat­kog sadr­ža­ja i vre­me­na rad­nje, „Imigrantica“ čini bit­no raz­li­či­tom od ostat­ka Grayjevih fil­mo­va, riječ je o dje­lu koje sadr­ži goto­vo sve važ­ne zna­čaj­ke nje­go­vog opu­sa. Ponajprije, zbog Joaquina Phoenixa u jed­noj od glav­nih ulo­ga (glu­mio je u svim Grayjevim fil­mo­vi­ma osim „Male Odesse“), ali i zbog tema­ti­ke imi­gra­na­ta u ame­rič­kom druš­tvu (reda­te­lje­vi pre­ci tako­đer su bili ruski use­lje­ni­ci) te dojm­lji­vog i pre­poz­nat­lji­vog reda­telj­skog stila.

Junaci „Imigrantice“ raza­pe­ti su izme­đu kriv­nje, gri­je­ha, opros­ta i kaja­nja, dok reda­telj nji­ho­ve tra­gič­ne sud­bi­ne pri­ka­zu­je iznim­no raz­ra­đe­nim i dos­ljed­nim nara­tiv­nim pris­tu­pom uz turob­nu pod­lo­gu vjer­ske iko­no­gra­fi­je. Tijekom goto­vo dva deset­lje­ća Gray je reži­rao samo pet dugo­me­traž­nih fil­mo­va (uklju­ču­ju­ći „Imigranticu“), riječ je o reda­te­lju koji vrlo paž­lji­vo pris­tu­pa pro­jek­ti­ma i reži­ra samo kad za to ima kre­ativ­nih raz­lo­ga. Rezultat je iznim­no ujed­na­čen opus u koje­mu sva­ki film možda nije remek-dje­lo, ali je barem vrlo viso­kih dometa.

 

 

Elvis Lenić