Otvorenje izložbe Renate Trifković u Gradskoj galeriji Pula

09.11.2015.

Otvorenje izlož­be moza­ika auto­ri­ce Renate Trifković bit će odr­ža­no u Gradskoj gale­ri­ji Pula, u sri­je­du, 11. stu­de­nog, u 19 sati.

Screen Shot 2015-11-09 at 10.28.14

Renata Slobodana Trifković rođe­na je u Puli 1976. godi­ne. Diplomirala je 2003. godi­ne na odsje­ku za sli­kar­stvo Akademije likov­nih umjet­nos­ti u Beogradu, u kla­si prof. Gordana Nikolića. Na beograd­skoj Akademiji upi­su­je i pos­li­je­di­plom­ski stu­dij, te magis­te­rij gdje se pod men­tor­stvom prof. Đure Radolovića spe­ci­ja­li­zi­ra za zid­no sli­kar­stvo i moza­ik, te isti zavr­ša­va sa zva­njem i vođe­njem Katedre za moza­ik na Akademiji u Beogradu.

Po zavr­šet­ku stu­di­ja pro­la­zi na teča­ju za usa­vr­ša­va­nje u teh­ni­ci moza­ika u Rimu, u ate­ljeu Aletti (pod pokro­vi­telj­stvom Svete Stolice), gdje se četi­ri godi­ne usa­vr­ša­va u izra­di moza­ika sa suvre­me­nim pris­tu­pom ka deko­ra­ci­ji krš­ćan­skih crkava.

Do sada je sudje­lo­va­la u izra­di 15 000 kva­drat­nih meta­ra moza­ika u pre­ko 150 raz­li­či­tih crka­va, kape­la i sve­ti­šta po cije­lo­me svi­je­tu, a nje­no usa­vr­ša­va­nje u tom podru­čju i dalje traje.

Dobitnica je tri nagra­de za moza­ik i jed­ne za slikarstvo.

Sudjelovala je na broj­nim grup­nim i samos­tal­nim izlož­ba­ma, a ovo je nje­zi­no prvo samos­tal­no pred­stav­lja­nje hrvat­skoj publici.

Izvor