47. revija hrvatskog filmskog stvaralaštva

07.12.2015.

U Klubu Pulske film­ske tvor­ni­ce ovo­ga ćemo čet­vrt­ka, 10. pro­sin­ca, s počet­kom u 19 sati ugos­ti­ti 47. revi­ju hrvat­skog film­skog stva­ra­laš­tva. Prikazana će biti veći­na nagra­đe­nih krat­ko­me­traž­nih fil­mo­va, a uz to bit će odr­ža­no već tra­di­ci­onal­no klup­sko žiri­ra­nje koje će gle­da­te­lji­ma omo­gu­ći­ti da iza­be­ru svo­je favo­ri­te. Moderatorica veče­ri bit će Ivana-Nataša Turković, a ulaz na pro­gram ostva­ren u surad­nji s Hrvatskim film­skim save­zom je slobodan.

Screen Shot 2015-12-07 at 14.39.33

Ovogodišnja Revija odr­ža­na je sre­di­nom proš­log mje­se­ca u Karlovcu, gdje je od 25 fil­mo­va pri­ka­za­nih u kon­ku­ren­ci­ji (od 150 pri­jav­lje­nih) njih 13 dobi­lo nagra­de. Prvo mjes­to osvo­ji­li su doku­men­tar­ci „Višak popu­šim sam“ Zorka Sirotića (Kinoklub Zagreb) o povez­ni­ca­ma novi­na­ra u kul­tu­ri i šver­ce­ra duha­na, „Hrvatska dje­vi­ca“ Sunčice Ane Veldić (Kinoklub Zagreb), u koje­mu se obra­đu­ju prva i ina sek­su­al­na iskus­tva, i „201410KU“ samos­tal­nog auto­ra Vjekoslava Gašparovića o tra­di­ci­onal­nim život­nim vri­jed­nos­ti­ma i veza­nos­ti za zem­lju. Uz njih su i dva igra­na fil­mo­va – „Milevin poti­ljak“ Nikice Zdunić
(Akademija dram­ske umjet­nos­ti Zagreb), koji govo­ri o samo­ći, smr­za­va­nju i o smr­ti, i „Streljana“ Lane Zaninović i Filipa Mojzeša (Akademija dram­ske umjet­nos­ti Zagreb) o slo­že­nim odno­si­ma u osnov­noj ško­li i u gla­vi jed­nog od učenika.

Drugu nagra­du dije­le ani­mi­ra­ni film „Eho“ Antonije Begušić (Akademija likov­nih umjet­nos­ti Zagreb) o utje­ca­ju sno­vi­đe­nja na psi­hu, dva eks­pe­ri­men­tal­na – „Film u fil­mu“ Petra Fradelića (Kino klub Split) o stvar­nos­ti i pri­vi­du ostva­re­nim kruž­nim pokre­ti­ma kame­re i „The Tenant“ Sunčice Ane Veldić (Kinoklub Zagreb) o lju­di­ma, mač­ka­ma i samo­uboj­stvu u jed­nom dvo­ri­štu – te igra­ni „Ne pri­ča­mo o vama nego o dje­ci“ samos­tal­nog auto­ra Luke Rukavine o izvan­red­nom rodi­telj­skom sas­tan­ku iza­zva­nom sni­ma­njem uče­nič­ke pornografije.

Treće mjes­to pipa­lo je ani­mi­ra­nom fil­mu „Vučje igre“ Jelene Oroz (Akademija likov­nih umjet­nos­ti Zagreb) o tri mala vuka i raz­lo­zi­ma nji­ho­ve samo­će, te igra­nom fil­mu „Šake“ Jasne Nanut (Akademija dram­ske umjet­nos­ti Zagreb), u koje­mu se auto­ri­ca doti­če pos­lje­di­ca lju­bav­nog ras­tan­ka na one koji se osje­ćaj­nu izgub­lje­ni­ma i napu­šte­ni­ma. Specijalnu diplo­mu dobio je eks­pe­ri­men­tal­ni film „When not­hing never hap­pens“ samos­tal­ne auto­ri­ce Leone Kadijević o neuro­tič­nim pona­ša­nji­ma, dok je nagra­du publi­ke osvo­jio doku­men­ta­rac „Communicatio“ Marka Modrića (Kinoklub Zagreb) o suži­vo­tu glu­ho­ni­je­mog stu­den­ta i
aus­tral­skog glaz­be­ni­ka na fes­ti­va­lu u Pazinu.

Ocjenjivački sud sači­nja­va­li su Damir Čučić, Ana Hušman, Dinka Radonić, Dario Lonjak i Zdravko Mustać, a orga­ni­za­to­ri mani­fes­ta­ci­je koja se sva­ke godi­ne odr­ža­va u dru­gom gra­du bili su Hrvatski film­ski savez i Kinoklub Karlovac. Revija hrvat­skog film­skog stva­ra­laš­tva, kao zavr­š­na godiš­nja pri­red­ba nepro­fe­sij­skog film­skog stva­ra­laš­tva u Hrvatskoj, jed­na je od naj­sta­ri­jih smo­tri nepro­fe­sij­skog fil­ma na kojoj se jedan­put godiš­nje okup­lja­ju auto­ri, teore­ti­ča­ri, pred­stav­ni­ci film­skih orga­ni­za­ci­ja i osta­li zaljub­lje­ni­ci u sed­mu umjet­nost koji sa zani­ma­njem pra­te nova strem­lje­nja u raz­li­či­tim žan­ro­vi­ma hrvat­ske film­ske produkcije.

RASPORED PROJEKCIJE (104′):

1. Leona Kadijević: When not­hing never hap­pens, samos­tal­na auto­ri­ca, Zagreb, 9′15″
2. Jelena Oroz: Vučje igre, ALU Zagreb i Zagreb film, Zagreb, 4′43″
3. Antonija Begušić: Eho, ALU Zagreb i Zagreb film, Zagreb, 5′45″
4. Sunčica Ana Veldić: The Tenant, Kinoklub Zagreb, Zagreb, 2′56″
5. Petar Fradelić: Film u fil­mu, Kino klub Split, Split, 5′40″
6. Luka Rukavina: Ne pri­ča­mo o vama nego o dje­ci, samos­tal­ni autor, Zagreb, 17′
7. Vjekoslav Gašparović: 201410KU, samos­tal­ni autor, Rovinj, 14′37″
8. Sunčica Ana Veldić: Hrvatska dje­vi­ca, Kinoklub Zagreb, Zagreb, 12′45″
9. Zorko Sirotić: Višak popu­šim sam, Kinoklub Zagreb, Zagreb, 9′42″
10. Nikica Zdunić: Milevin poti­ljak, ADU Zagreb, Zagreb, 10′05″
11. Lana Zaninović i Filip Mojzeš: Streljana, ADU Zagreb, Zagreb, 13′35″

Izvor