Big Band Roxy i Orjen Riđanović u pazinskom Spomen domu

10.12.2015.

U subo­tu 12. pro­sin­ca, u dvo­ra­ni “Istra” pazin­skog Spomen doma prvi će se put pred­sta­vi­ti poreč­ki Big Band Roxy pod vod­stvom Petra Matoševića, uz gos­tu­ju­ćeg solis­ta Orjena Riđanovića na gita­ri. Koncert poči­nje u 19 i 30 sati, a orga­ni­za­to­ri su Pučko otvo­re­no uči­li­šte u Pazinu i Glazbena fabri­ka. Ulaz je slobodan.

Screen Shot 2015-12-10 at 09.03.03

Ansambl je nas­tao 2011. godi­ne pre­ko udru­ge Glazbena fabri­ka, na ini­ci­ja­ti­vu mla­dih poreč­kih glaz­be­nih entu­zi­jas­ta Petra Matoševića, Dragana Radakovića i Jurice Prodana, a u četi­ri godi­ne ostva­rio je veći broj zapa­že­nih nas­tu­pa u Istri. Vrijedi napo­me­nu­ti kako su spo­me­nu­ti poje­din­ci zas­luž­ni i za orga­ni­za­ci­ju fes­ti­va­la Jazz On The Square, koji kroz zad­nje dvi­je ljet­ne sezo­ne na glav­nom poreč­kom trgu nudi raz­no­li­ke jazz pro­gra­me za Porečane. Također valja istak­nu­ti kako se radi o prvom ama­ter­skom ansam­blu ovog tipa u Istri, a svo­je­vr­s­na je zanim­lji­vost da je, uz Porečane, velik broj čla­no­va upra­vo iz Pazina. Big Band Roxy će se pred­sta­vi­ti kanon­skim reper­to­arom jazza, lati­no­ame­rič­ke i film­ske glaz­be, koji će se poka­za­ti poz­na­tim čak i slu­ša­te­lji­ma koji­ma je stra­na big band glazba.

Izvor