„Kava u 2“ uz radionicu „Work and travel in USA“

08.12.2015.

Gradska knjiž­ni­ca Poreč vas pozi­va, u okvi­ru svog novog cik­lu­sa „Kava u 2“, ove sri­je­de, 9. pro­sin­ca, u 14 sati na radi­oni­cu „Work and tra­vel in USA“.

Screen Shot 2015-12-08 at 09.15.01

Mlada apsol­ven­ti­ca eko­no­mi­je Ana Knežević iz Poreča podi­je­lit će svo­je iskus­tvo kako je biti stu­dent uz rad u Americi, a pri­tom posje­ti­ti broj­ne poz­na­te turis­tič­ke des­ti­na­ci­je uz mini­ma­le tro­ško­ve: New York, Las Vegas, Miami, Hollywood, Hawaije, Karibe…

Ana je kao stu­den­ti­ca tri­put otpu­to­va­la u Ameriku te je uz pomoć pro­gra­ma kul­tur­ne raz­mje­ne „Viking“  radi­la na pos­lo­vi­ma sezon­skog karak­te­ra, kako u McDonaldsu, tako i u elit­nom ski­ja­škom cen­tru i coun­try golf klu­bu. Posjetila je broj­ne ame­rič­ke gra­do­ve, ali i kul­tur­ne zna­me­ni­tos­ti te će svim sudi­oni­ci­ma radi­oni­ce podi­je­li­ti neko­li­ko koris­nih savjeta.

Izvor