Tragom braće Dardenne

15.12.2015.

TV: SESTRA, reda­te­lji­ca Ursula Meier

sestra

Veterani bel­gij­skog fil­ma, bra­ća Luc i Jean-Pierre Dardenne, vje­ro­jat­no su naj­ve­ći suvre­me­ni europ­ski reda­te­lji koji se kon­ti­nu­ira­no i huma­nis­tič­ki posve­će­no bave pro­ble­ma­tič­nim odno­si­ma neo­d­go­vor­nih rodi­te­lja i zane­ma­ri­va­ne djece.

No, čini se da europ­ski film ima ozbilj­nih pre­ten­de­na­ta za nji­ho­ve nas­ljed­ni­ke, barem ako je sudi­ti pre­ma novi­jem ostva­re­nju fran­cu­sko-švi­car­ske reda­te­lji­ce Ursule Meier (rođe­na 1971). U fil­mu „Sestra“ (HTV 3 veče­ras u 20.00), nagra­đe­nom Srebrnim med­vje­dom na fes­ti­va­lu u Berlinu 2012., Meier se bavi pro­ble­ma­tič­nim odno­som malo­ljet­nog Simona i nje­go­ve sta­ri­je ses­tre. Dok se Simon skr­bi za obo­je, tako što kra­de ski­ja­šku opre­mu u luk­suz­nom ski­ja­li­štu i kas­ni­je pre­pro­da­je po znat­no nižoj cije­ni, ses­tra uli­je­će u neo­d­go­vor­ne veze s raz­nim tipo­vi­ma i ne opte­re­ću­je se kako će pre­ži­vje­ti od danas do sutra.

Napetost među nji­ma pos­ta­je sve veća, a naj­zad će kul­mi­ni­ra­ti otkri­va­njem neo­če­ki­va­ne taj­ne. Filmom glu­mač­ki domi­ni­ra izvr­s­ni Kacey Mottet Klein u ulo­zi dje­ča­ka, ali sjaj­na je i nje­go­va glu­mač­ka part­ne­ri­ca Lea Seydoux. Očito reda­te­lji­ca zna kako se radi s glum­ci­ma i reži­ra nara­tiv­no kom­pak­t­no i emo­tiv­no film­sko djelo.

Njezina dojm­lji­va i učin­ko­vi­ta reži­ja, vođe­na odrje­ši­tom rukom, isto­dob­no omo­gu­ća­va izra­ža­va­nje iznim­no boga­tog emo­tiv­nog živo­ta liko­va, opte­re­će­nih kaja­njem, nedos­tat­kom lju­ba­vi i žud­njom za obi­telj­skom topli­nom. Zahvaljujući nepa­tvo­re­nom huma­nis­tič­kom anga­žma­nu i svje­to­na­zor­noj dos­ljed­nos­ti, Ursula Meier dois­ta pru­ža umjet­nič­ko iskus­tvo uspo­re­di­vo s dje­li­ma spo­me­nu­te bra­će Dardenne.

Elvis Lenić