Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva sklopila ugovore s dobitnicima financijskih potpora za male projekte i građanske akcije

18.12.2015.

Zaklada za poti­ca­nje part­ner­stva i razvo­ja civil­no­ga druš­tva ove je sri­je­de, 16. pro­sin­ca, u pros­to­ri­ma Istarske razvoj­ne agen­ci­je (IDA) u Puli odr­ža­la jav­no pot­pi­si­va­nje ugo­vo­ra s ovo­go­diš­njim dobit­ni­ci­ma finan­cij­skih pot­po­ra za Zakladine natje­ča­je „Mali pro­jek­ti u zajed­ni­ci“ i gra­đan­ske akci­je: „Naš dopri­nos zajed­ni­ci“. Ukupna vri­jed­nost dodi­je­lje­nih sred­sta­va izno­si 294.763 kuna, a sve­ukup­no su sklop­lje­ni ugo­vo­ri s dva­de­set i sedam organizacija.

IMG_0444 (600x450)

Natječaj za gra­đan­ske akci­je “Naš dopri­nos zajed­ni­ci” Zaklada pro­vo­di na teme­lju Sporazuma o part­ner­stvu u pro­ved­bi pro­ši­re­nog Decentraliziranog mode­la finan­ci­ra­nja razvo­ja civil­no­ga druš­tva u RH pot­pi­sa­nog s Nacionalnom zak­la­dom za razvoj civil­nog druš­tva. U cilju mu je potak­nu­ti rje­ša­va­nje kon­kret­nih pro­ble­ma u lokal­noj zajed­ni­ci, pove­ća­nje gra­đan­skog akti­viz­ma i volon­ter­stva, te umre­ža­va­nje pri­vat­nog, jav­nog i civil­nog sek­to­ra. Maksimalni iznos pot­po­re po akci­ji bio je 13.000 a ukup­no je dodi­je­lje­no 183.993 kuna. Osim za Istarsku, ovaj natje­čaj Zaklada pro­vo­di i na podru­čju Primorsko-goran­ske, Karlovačke, Sisačko-mos­la­vač­ke i Krapinsko-zagor­ske župa­ni­je, te je mogu­će finan­ci­ra­ti po tri pro­jek­ta u sva­koj županiji.

Natječaj za male pro­jek­te „Mali pro­jek­ti za bolje sutra“ ras­pi­su­je se iz sred­sta­va osi­gu­ra­nih u Fondu gra­do­va i opći­na za 2015. godi­nu. Cilj natje­ča­ja je potak­nu­ti gra­đa­ne na uklju­či­va­nje u rje­ša­va­nje pro­ble­ma koje su pre­poz­na­li u svo­joj lokal­noj zajed­ni­ci, i to tako da osmis­le pro­jek­te koji dopri­no­se razvo­ju i pobolj­ša­va­ju kva­li­te­te živ­lje­nja vlas­ti­te zajed­ni­ce. Maksimalni iznos pot­po­re po pro­jek­tu je 10.000 kuna, a ukup­no odo­bre­ni iznos za sve pro­jek­te po zavr­šet­ku natje­ča­ja izno­si 110.770 kuna.

Ukupno je odo­bre­no dva­na­est pro­je­ka­ta koje će pro­ves­ti udru­ge, usta­no­ve i mjes­ni odbo­ri na podru­čju pet­na­est istar­skih gra­do­va i općina.

Izvor