Puno šire od glazbe

01.01.2016.

TV: POTRAGA ZA SUGAR MANOM, reda­te­lja Malika Bendjelloula

Sugar Man

Prije neko­li­ko dana spo­mi­nja­li smo doku­men­tar­ne por­tre­te pokoj­nih glaz­be­nih zvi­jez­da, a pri­je neko­li­ko godi­na snim­ljen je izvr­stan doku­men­ta­rac o čovje­ku koji je ostao pot­pu­no nepoz­nat široj publi­ci, una­toč viso­koj kva­li­te­ti svo­jih pjesama.

Dokumentarac se zove „Potraga za Sugar Manom“ (Searching For Sugar Man), reda­te­lja Malika Bendjelloula i pri­ka­zu­je se veče­ras na Hrvatskoj tele­vi­zi­ji (1. pro­gram u 23.30). Junak fil­ma je ame­rič­ki glaz­be­nik Sixto Rodriguez, koji je 1970-ih izdao dva jako hva­lje­na, iako sla­bo zapa­že­na albu­ma, a nakon toga odus­tao je od glaz­be­ne kari­je­re i poto­nuo u zabo­rav. Ironijom sud­bi­ne, u Južnoj Africi nje­go­vi su albu­mi bili iznim­no popu­lar­ni i snaž­no utje­ca­li na broj­ne lju­bi­te­lje glaz­be, iako on nije imao poj­ma o tome.

Riječ je o dois­ta neo­bič­noj život­noj sud­bi­ni koju je reda­telj Bendjelloul pre­tvo­rio u vrhun­sku doku­men­tar­nu pri­ču s broj­nim slo­je­vi­ma i pri­pa­da­ju­ćim pita­nji­ma. Kako je mogu­će da net­ko stvo­ri kva­li­tet­no dje­lo koje na jed­nom mjes­tu pro­la­zi pot­pu­no neza­pa­že­no, a na dru­gom pos­ti­že izvan­se­rij­ski uspjeh? Koje uvje­te tre­ba ispu­ni­ti da bi net­ko pos­tao zvi­jez­da, budu­ći da kva­li­te­ta nje­go­vih rado­va oči­to nije garan­ci­ja za uspjeh? Iako „Potraga za Sugar Manom“ ima depre­siv­nu notu, budu­ći da gle­da­telj dije­lom žali zbog sud­bi­ne talen­ti­ra­nog kan­ta­uto­ra koji nije ostva­rio svoj san, reda­telj nam isto­dob­no nudi i snaž­nu dozu život­nog optimizma.

Uostalom, dovolj­no je svje­do­či­ti lju­ba­vi i pošto­va­nju koje Rodriguezove kće­ri osje­ća­ju pre­ma vlas­ti­tom ocu, da bi se shva­ti­lo koli­ko je glaz­be­ni uspjeh minor­na stvar u sve­ukup­nom sus­ta­vu vri­jed­nos­ti. „Potraga za Sugar Manom“ je film o glaz­be­ni­ku koji zahva­ća puno šire od glaz­be i zbog toga je tako dobar.

 

Elvis Lenić