Zaklada i Vladin Ured za udruge predstavili program Europa za građane 2014 – 2020.

18.01.2016.

Zaklada za poti­ca­nje part­ner­stva i razvo­ja civil­nog druš­tva i Ured za udru­ge Vlade RH proš­log su čet­vrt­ka, 14. Siječnja, pred­sta­vi­li pro­gram Europa za gra­đa­ne 2014 – 2020, na radi­oni­ci odr­ža­noj u Dnevnom borav­ku Društvenog cen­tra Rojc. Šezdesetak okup­lje­nih pred­stav­ni­ka udru­ga civil­nog druš­tva, usta­no­va i jedi­ni­ca lokal­ne i regi­onal­ne samo­upra­ve dobi­lo je ne samo koris­ne infor­ma­ci­je o pro­gra­mu, već i pri­li­ku za umre­ža­va­nje i pro­na­la­že­nje poten­ci­jal­nih part­ne­ra za svo­je pro­jek­te u dru­gom dije­lu radionice.

IMG_5783 (600x337)

Predstavnici Vladina Ureda za udru­ge Maja Tomičić i Luka Margan pred­sta­vi­li su pro­gram s nagla­skom na nje­go­ve cilje­ve i struk­tu­ru. Osim teorij­skog dije­la, Tomičić i Margan su kroz inten­ziv­nu inte­rak­ci­ju s publi­kom ponu­di­li i broj­ne prak­tič­ne savje­te o izra­di i pri­ja­vi pro­jek­t­ne apli­ka­ci­je. Predavanje je pri­mje­ri­ma dobre prak­se dodat­no pot­kri­je­pio Zakladin viši struč­ni surad­nik za među­na­rod­nu surad­nju Andrej Pevec, koji je pred­sta­vio tri zavr­še­na pro­jek­ta koje je Zaklada pri­ja­vi­la i uspješ­no pro­ve­la u sklo­pu ovog programa.

Z_IMG_5771 (600x337)

Inače, pro­gram Europa za gra­đa­ne 2014 – 2020 nami­je­njen je poti­ca­nju razvo­ja aktiv­nog europ­skog gra­đans­tva odo­bra­va­njem finan­cij­skih pot­po­ra orga­ni­za­ci­ja­ma koje rade na osna­ži­va­nju osje­ća­ja europ­skog iden­ti­te­ta i pri­pad­nos­ti Europskoj uni­ji kroz umre­ža­va­nje i raz­mje­nu zna­nja, iskus­ta­va, tra­di­ci­ja i vizi­je napret­ka. Fond pro­gra­ma za raz­dob­lje od 2014. do 2020. godi­ne izno­si 185,47 mili­ju­na eura.

Izvor